Ühingu, selle liikmete ja töötajate eetika

Vastavalt allolevale eetikakorrale tegelevad liikmete ja töötajate ebaeetilise käitumise ja sobimatute tegevuste kohta teavituste vastuvõtmisega ühingu liikmete seast valitud kaks usaldusisikut. Teavitusi saab edastada kodulehel asuva ankeedi kaudu.

Eetiline ja kaasav juhtimine 

Ühing Korruptsioonivaba Eesti lähtub põhikirjaliselt oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist.
Annetuste kogumisel ning kasutamisel lähtume annetuste kogumise hea tavast ning sõltumatuse, apoliitilisuse ja professionaalsuse printsiipidest.
Korruptsioonivaba Eesti austab ja hindab oma töötajate, liikmete ja koostööpartnerite mitmekesisust. Selleks oleme liitunud mitmekesisuse kokkuleppega.

Liikmete ja töötajate ebaeetilise käitumise ja sobimatute tegevuste kohta teavitamise juhis

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti töötajate, sh teenuse osutamise lepingu alusel ühingusse panustavate isikute ja liikmete, sh juhatuse liikmete ebaeetilisest käitumisest ja sobimatutest tegevustest ootame teavitusi kõikidelt liikmetelt, töötajatelt, partneritelt ja avalikkuselt.

Ebaeetilise käitumisena mõistame käitumist, mis on ahistav, diskrimineeriv, solvav või teisi alandav.

Sobimatu tegevusena mõistame tegevust, mis põhjustab huvide konflikti, kahju ühingu mainele või varale, seaduste või õiguste rikkumist.

Ebaeetilisest käitumisest ja sobimatutest tegevustest saab teada anda kodulehel asuva ankeedi kaudu: https://transparency.ee/vihjeankeet

Läbi ankeedi saab täpsustada:

  • Millal sündmus või tegevus toimus;
  • Kus see aset leidis;
  • Sündmust või tegevust kirjeldada;
  • Lisada oma kontaktandmed. 

Ühing menetleb ka anonüümseid teavitusi, kuid olenevalt juhtumist võib sel juhul tagasisidestamine ning uurimine olla keerulisem.

Teavituste uurijateks on kaks ühingu Korruptsioonivaba Eesti liiget ehk usaldusisikut. Et tagada sootundlik tasakaal, on usaldusisikud alati üks naine ja üks mees. Usaldusisikud valitakse liikmete poolt (elektroonilise) hääletuse teel ning kinnitatakse juhatuse otsusega kaheks aastaks. Usaldusisikuteks saab valida isikuid, kes pole ühingu töötajad ega juhatuse liikmed. Usaldusisik saab vajadusel enne volituste lõppemist tagasi astuda, teavitades sellest juhatust.

Teavituse kättesaamisel võtavad usaldusisikud teavitajaga ühendust 5 tööpäeva jooksul, v.a. kui tegu on anonüümse teavitusega ja kontakteerumine pole võimalik.

Kõik teavitused registreeritakse ülevaate ning aruandluse tegemiseks. Teavitaja isiku ning teavituse sisu hoiavad usaldusisikud ning ühing tervikuna konfidentsiaalsena. 

Usaldusisikud pöörduvad teavituse  menetlemise käigus vastavalt vajadusele juhatuse poole. Kui teavitus puudutab juhatust või juhatuse liiget, pöörduvad usaldusisikud vajadusel tegevjuhi poole. Kui teavitus puudutab nii töötajaid kui juhatust, pöörduvad usaldusisikud  vajadusel  liikmeskonna poole.

Usaldusisikud annavad nii juhatusele kui teavitajale oma seisukohast teada hiljemalt 2 kuu jooksul (teavitajale v.a. juhul, kui tegu on anonüümse teavitusega ja kontakteerumine pole võimalik). Kui menetlemiseks on tarvis rohkem aega (kuid mitte rohkem kui 2 lisakuud), annavad usaldusisikud sellest teavitajale teada esimesel võimalusel. 

Registreeritud info põhjal (juhtumite arv, teema, menetlemise staatus, tulemus) teevad usaldusisikud juhtumitest ülevaate ja vajadusel esitavad soovitused edasisteks tegevusteks juhatusele kord kvartalis ja üldkoosolekule kord aastas.