Majandusaasta aruanded

Aruannete nimekirja leiate lehe paremalt veerult.

Vastavalt Transparency Internationali akrediteerimisreeglitele auditeeritakse KVE majandusaasta aruanded sõltumatu vandeaudiitori poolt. Igal aastal koostab audiitor soovituse (TI Management Letter), milles teeb ettepaneku sisekontrollisüsteemi tõhustamiseks.