Teadlikud noored

Kuigi eeldame, et noorem põlvkond on eetilisem ja nõuab ausamat valitsemist, näitavad uuringud, et pigem tolereerivad noored korruptsiooni rohkem kui vanemaealised (vanuses 15-29-aastased). Välja joonistub huvitav vastuolulisus: noored ei tunne korruptsiooni hästi ära, kuid samas leitakse, et võimukandjad on korrumpeerunud ning valitsemisel eelistatakse tõhusust korruptsioonivabadusele.

Sellise olukorra tekkimise põhjustena näeme, et noored pole korruptsiooniga demokraatlikus Eestis kokku puutunud sel viisil kui vanemad eagrupid ning ka koolis ja kodus ei räägita korruptsiooni olemusest viisil, mis aitaks noorel seda paremini ära tunda. Et aga tagada Eesti ühiskonna ja valitsemise läbipaistvuse suurenemine, tuleb meil tegeleda noorte teadlikkuse tõstmisega nii korruptsiooni olemuse ja kahjulikkuse kui demokraatlike väärtuste ja kodanikuaktiivsuse osas.
Demokraatia algab koolist. Probleemi lahendamiseks aitame kujundada noorte hoiakuid ja suurendada korruptsioonivastast teadlikkust, et noored tunneksid korruptsiooni paremini ära ninge tahaksid selle vastu astuda, ning loome õpetajatele ja koolidele võimalusi noorte korruptsioonivastaste hoiakute aktiivseks kujundamiseks. Täpsemalt tegutseme järgmiste sekkumiste kaudu:

  • Kaasav eelarvestamine koolides. 2020/2021 õppeaastal alustasime Eesti koolides kaasava eelarvestamise läbiviimist, mille käigus eraldab kool osakese oma eelarvest, mille kasutamise üle hakkavad otsustama õpilased. Projekti käigus saavad õpilased osaleda kooli kogukonna jaoks oluliste otsuste tegemises, saades seejuures kogemuse projektijuhtimisest, eelarvestamisest, kampaania läbiviimisest, läbirääkimistest ja (e-)hääletamisest. Uuringud näitavad, et tänu kaasavale eelarvestamisele paraneb õpilaste teadlikkus osalusviisidest, kodaniku õigustest ja kohustustest ning demokraatlikest protsessidest, mis kandub hiljem üle ka ühiskondlikes protsessides osalemisesse. Et demokraatia tugevus ja korruptsiooni levik on omavahel tugevas korrelatsioonis, on kaasava eelarvestamise läbiviimine sekkumistööriist, mille abil läbi kogemuse juurutada noores ühiskonnas täisväärtuslikuks osalemiseks vajalikke väärtusi ja oskusi. Projekti toetab Korruptsioonivaba Eesti korruptsiooniteemalise töötoaga, Eesti Koostöö Kogu on loonud e-platvormi kaasavkool.rahvaalgatus.ee ideede näitamiseks ja e-hääletamise läbiviimiseks ning võimalusel viib MTÜ Demokraatiatrenn läbi demokraatiamuskleid treenivaid tunde.
  • Demokraatlike koolide võrgustiku loomine. 2022. aasta kevadest veab ühing eest kaasavat eelarvestamist läbiviivate koolide võrgustikku, kus õpetajad saaksid omavahel mõtteid jagada, kuulda rahvusvahelistest praktikatest ning üksteist toetada. Võrgustiku eesmärk on kasvada koolidemokraatiat edendavaks võrgustikuks, kus jagatakse initsiatiive ja tööriistu, mida õpilaste aktiveerimiseks ja koolijuhtimise demokraatia edendamiseks seejärel praktikasse panna. Peame oluliseks, et õpilane saaks demokraatiakogemuse juba noorena ja koolist. Demokraatlike koolide võrgustiku loomist toetab Aktiivsete Kodanike Fond.
  • Materjalide ja tööriistade loomine ja levitamine. Loome õppe- ja juhismaterjale korruptsiooni, koolidemokraatia ja vihjeandmise teemadel, mida jagame õpetajatega ning pakume oma ekspertliikmete kaudu külalistunde, et õpetajate koormust vähendada. Koostööks otsime eelkõige koole ja õpetajaid, kes soovivad tulevikus teemat ise edasi käsitleda või juhtida. Tegevusi toetab uuringute läbiviimine, mille abil kaardistame hetkeolukorda ning kujundame tõenduspõhiselt uusi tegevusi.