Liikmete ja töötajate ebaeetilise käitumise ja sobimatute tegevuste kohta teavitamine

Tulenevalt dokumendist "Eetikakord", juhatuse otsusega kehtiv alates: 12.11.2020

 

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti töötajate, sh teenuse osutamise lepingu alusel ühingusse panustavate isikute ja liikmete, sh juhatuse liikmete ebaeetilisest käitumisest ja sobimatutest tegevustest ootame teavitusi kõikidelt liikmetelt, töötajatelt, partneritelt ja avalikkuselt.

NB! Avaliku ja erasektori korruptsioonikahtlusega võib pöörduda Politsei- ja Piirivalveameti Korruptsioonikuritegude büroo poole -  612 3657 (vihjetelefon), korruptsioonivihje@politsei.ee (vihjemeil) ning Kaitsepolitseiameti poole - 612 1500 (vihjetelefon).

Ebaeetilise käitumisena mõistame käitumist, mis on ahistav, diskrimineeriv, solvav või teisi alandav.
Sobimatu tegevusena mõistame tegevust, mis põhjustab huvide konflikti, kahju ühingu mainele või varale, seaduste või õiguste rikkumist.

Ebaeetilisest käitumisest ja sobimatutest tegevustest saab teada anda kodulehel asuva ankeedi kaudu, mille kaudu saab täpsustada:

• Millal sündmus või tegevus toimus;

• Kus see aset leidis;

• Sündmust või tegevust kirjeldada;

• Lisada oma kontaktandmed.

Ühing menetleb ka anonüümseid teavitusi, kuid olenevalt juhtumist võib sel juhul tagasisidestamine ning uurimine olla keerulisem.

Teavituste uurijateks on kaks ühingu Korruptsioonivaba Eesti liiget ehk usaldusisikut. Et tagada sootundlik tasakaal, on usaldusisikud alati üks naine ja üks mees. Usaldusisikud valitakse liikmete poolt (elektroonilise) hääletuse teel ning kinnitatakse juhatuse otsusega kaheks aastaks. Usaldusisikuteks saab valida isikuid, kes pole ühingu töötajad ega juhatuse liikmed. Usaldusisik saab vajadusel enne volituste lõppemist tagasi astuda, teavitades sellest juhatust.

Teavituse kättesaamisel võtavad usaldusisikud teavitajaga ühendust 5 tööpäeva jooksul, v.a. kui tegu on anonüümse teavitusega ja kontakteerumine pole võimalik.

Kõik teavitused registreeritakse ülevaate ning aruandluse tegemiseks. Teavitaja isiku ning teavituse sisu hoiavad usaldusisikud ning ühing tervikuna konfidentsiaalsena.

Usaldusisikud pöörduvad teavituse  menetlemise käigus vastavalt vajadusele juhatuse poole. Kui teavitus puudutab juhatust või juhatuse liiget, pöörduvad usaldusisikud vajadusel tegevjuhi poole. Kui teavitus puudutab nii töötajaid kui juhatust, pöörduvad usaldusisikud  vajadusel  liikmeskonna poole.
Usaldusisikud annavad nii juhatusele kui teavitajale oma seisukohast teada hiljemalt 2 kuu jooksul (teavitajale v.a. juhul, kui tegu on anonüümse teavitusega ja kontakteerumine pole võimalik). Kui menetlemiseks on tarvis rohkem aega (kuid mitte rohkem kui 2 lisakuud), annavad usaldusisikud sellest teavitajale teada esimesel võimalusel.

Registreeritud info põhjal (juhtumite arv, teema, menetlemise staatus, tulemus) teevad usaldusisikud juhtumitest ülevaate ja vajadusel esitavad soovitused edasisteks tegevusteks juhatusele kord kvartalis ja üldkoosolekule kord aastas.

Ankeet:
Palun kirjelda toimunut võimalikult täpselt ja viita faktidele, mis aitavad usaldusisikutel asjaolusid objektiivselt uurida.
Kui soovid, jäta siia oma andmed, mille kaudu Sinuga ühendust saame. Antud ankeet ei salvesta Sinu IP-aadressi, seega on teavitus anonüümne. Küll aga palume silmas pidada, et meil võib juhtumit olla oluliselt keerulisem uurida, kui lisainfot küsida ei saa. Kontaktandmed hoiavad usaldusisikud konfidentsiaalsena.
Failide suurus peab olema alla 60 MB.
Lubatud failitüübid: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml avi mov mp3 ogg wav rar zip.