MTÜ Korruptsioonivaba Eesti isikuandmete töötlemise teave

Kehtiv alates 12.11.2020

MTÜ Korruptsioonivaba Eesti eesmärgiks on tagada isikuandmete turvaline ja õiguspärane töötlemine vastavalt õigusaktides sätestatule.

1. Millised on isikuandmed ja millisel juhul me neid töötleme

1.1 Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Eelkõige on füüsiline isik tuvastatav identifitseerimistunnuse (nimi, isikukood, elukoht, asukoht, e-posti aadress, telefoninumber, võrguidentifikaator) või ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

1.2 Eriliiki isikuandmed on isikuandmed, mis sisaldavad rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi veendumusi või ametiühingusse kuulumist, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

1.3 Töötleme Teie isikuandmeid kui:

1.3.1 külastate meie veebisaiti;
1.3.2 tellite meie uudiskirja;
1.3.3 osalete küsitlustes, uuringutes;
1.3.4 osalete meie korraldatud üritustel;
1.3.5 võtate ühendust meie ühingu töötajate, juhatuse või liikmetega;
1.3.6 kandideerite või asute meile tööle;
1.3.7 soovite saada meie liikmeks, vabatahtlikuks või asuda praktikale;
1.3.8 teavitate ebaeetilisest või sobimatust tegevusest ühingu eetikakorra alusel;
1.3.9 teie isikuandmed sisalduvad meediaartiklites, mis on meie veebisaidil kajastatud;
1.3.10 isikuandmete töötlemine toimub õiguslikul alusel;
1.3.11 selleks on muu põhjendatud vajadus, mis on kooskõlas isikuandmete töötlemise regulatsioonidega.

 

2. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

2.1 Isikuandmete töötlemine on seaduslik, õiglane ja läbipaistev. Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse eesmärgipäraselt ja minimaalselt. Isikuandmed on õiged ja tagatakse nende parandamine.

2.2 Isikuandmeid säilitatakse ainult ettenähtud aja ja seejärel need kustutatakse. Isikuandmete säilitamise aeg sõltub õigustatud huvist ning seadusest tulenevatest kohustustest (raamatupidamisdokumentide säilitamine, õiguslike nõuete aegumine jne).

2.3 Isikuandmete töötlemisel kasutatakse turvameetmeid, mis kaitsevad ebaseadusliku juurdepääsu ja juhusliku kaotamise, hävimise eest.

 

3. Füüsilise isiku õigused

3.1 Isikuandmetega tutvumine

3.1.1 Füüsilisel isikul on õigus saada kinnitust selle kohta, kas teda käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse ja kui töödeldakse, siis nendega tutvuda. Tutvumiseks soovitame esitada taotluse, millele vastame hiljemalt 1 kuu jooksul. Kui 1 kuu jooksul ei ole võimalik andmeid väljastada, teavitame füüsilist isikut ja pikendame vastamise tähtaega.

3.1.2 Põhjendamatute või ülemääraste füüsilise isiku andmete teabenõuete tutvumise taotluste korral on meil õigus nõuda mõistlikku tasu või andmete väljastamisest keelduda.

3.1.3 Me keeldume soovi täitmast, kui selle täitmine võib kahjustada teise isiku õigusi või vabadusi või see on seadusest tulenevalt keelatud.

3.2 Isikuandmete parandamine

3.2.1 Füüsilisel isikul on õigus nõuda andmete parandamist ja täiendamist, kui need on vigased või mittetäielikud.

3.3 Nõusoleku tagasivõtmine

3.3.1 Füüsilisel isikul on õigus igal ajal võtta tagasi nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui töötleme isikuandmeid eelneva nõusoleku alusel.

3.4 Isikuandmete kustutamine

3.4.1 Füüsilisel isikul on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist.

3.4.2 Me kustutame isikuandmed kui:

3.4.2.1 füüsiline isik võtab tagasi andmete töötlemiseks antud nõusoleku ning puuduvad seadusest tulenevad kohustused isikuandmete edasiseks säilitamiseks;
3.4.2.2 isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil töödelda;
3.4.2.3 puudub õiguslik alus andmete töötlemiseks;

3.4.3 Kui isikuandmeid töödeldakse õiguslikul alusel, mis ei võimalda andmete kustutamist, siis andmeid ei kustutata.

 

4. Kontaktandmed

4.1 Täiendavat infot isikuandmete töötlemise kohta saate:

MTÜ Korruptsioonivaba Eesti
Reg.nr. 80246815
Postiaadress: Telliskivi 60a/3 (III korrus), 10412 Tallinn
Telefon: +372 5330 9965 (E-R kl 9-17)
E-post: info@transparency.ee

4.2 Füüsilisel isikul on õigus pöörduda järelevalveasutuse poole (Andmekaitse Inspektsioon) kui ta leiab, et isikuandmete töötlemine riivab tema õigusi.

 

5. Annetamisega seotud privaatsuspoliitika

5.1 Kõik annetuskeskkonna vahendusel tehtud annetused käivad läbi internetipanga, seega on annetuskeskkonnas kogutavad andmed käsitletavad kliendiandmetena. Kliendiandmed on igasugune info, mis on pangale oma kliendi kohta teada, näiteks kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed, pangatehingute andmed.

5.2 MTÜ Korruptsioonivaba Eesti on isikuandmete vastutav töötleja, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

5.3 Annetajate andmeid kaitstakse turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega ja neid ei avalda kolmandatele osapooltele, välja arvatud makseteenuse osutamiseks.

5.4 MTÜ Korruptsioonivaba Eesti avalikustab kord aastas ühingule annetanud isikute nimekirja. Annetajal on võimalik ühingule teada anda, kui ta enda nime avalikustamist ei soovi, kirjutades selleks aadressile info@transparency.ee. Kui annetaja on ühes majandusaastas teinud rohkem kui 500€ eest annetusi, peab ühing eranditult oluliseks läbipaistvuse tagamist, mistõttu pole sel juhul anonüümseks jääda võimalik.

5.5 Eraldi kogusummana avalikustatakse enammakstud tulumaksu tagastusest laekunud annetused, kus pole ühingul võimalik annetuse teinud isikut või isikuid kindlaks määrata.

5.6 Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse, välja arvatud kui seadusest ei tulene nõuet, mis sätestaks teistsugused isikuandmete säilitamise tähtajad.

5.7 Kasutajal on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.