MTÜ Korruptsioonivaba Eesti põhikiri

MTÜ KORRUPTSIOONIVABA EESTI

PÕHIKIRI (vastu võetud 01.10.2018)

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing „Korruptsioonivaba Eesti” MTÜ (lühendatult KVE), on avalikes huvides tegutsev organisatsioon ja ta on seltsingu Korruptsioonivaba Eesti õigusjärglane. Ühing lähtub oma tegevuses Transparency International’i väärtustest ja üldpõhimõtetest ning Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksist.

1.2 KVE asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.3 KVE majandusaasta kestab 1. jaanuarist – 31. detsembrini.

1.4 KVE põhieesmärgid on
1.4.1 tegeleda korruptsiooni ennetamisega Eestis;
1.4.2 Eesti elanikkonna korruptsiooniteadlikkuse tõstmine;
1.4.3 tegutseda Eesti ühiskonna läbipaistvuse ja demokraatia edendamise nimel;
1.4.4 olla Transparency International’i ametlik esindaja Eestis.

1.5 KVE tegevusvaldkonnad on
a. korruptsiooniteadlikkust tõstvate projektide koostamine ja juhtimine;
b. avalikkuse informeerimine korruptsioonivastasest tööst Eestis;
c. infovahetus ning koostöö korruptsioonitemaatikaga tegelevate organisatsioonide, indiviidide ja võrgustikega Eestis ja teistes riikides;
d. stipendiumite andmine põhikirjalistel eesmärkidel;

e. konsultatsiooni pakkumine korruptsioonist teavitada soovivatele isikutele.

II LIIKMEKS VASTUVÕTMINE

2.1 KVE liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga Eestis tegutsev laitmatu mainega füüsiline ja juriidiline isik, kel on huvi ja kompetentsi korruptsioonivastase töö temaatika suhtes. Juriidiline isik, kes soovib astuda KVE liikmeks, peab kuuluma KVE poolt asutatud Ausa Ettevõtluse Võrgustikku ning järgima Ausa Ettevõtluse Võrgustiku tegevus- ja liikmesuspõhimõtteid.

2.2 Liikmeks astumiseks esitab taotleja juhatusele kirjaliku avalduse.

2.3 KVE liikmeks vastuvõtmise otsustab KVE juhatus. Taotleja mittenõustumisel juhatuse otsusega teeb lõpliku otsuse üldkoosolek.

2.4 KVE liikmeks võetud füüsilisel või juriidilisel isikul tekivad kõik KVE liikme õigused liikmeksvõtmise otsuse langetamise päevale järgneval päeval, kui otsuses ei ole määratud teisiti.

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 KVE liikmel on muude seaduses ja põhikirjas ettenähtud õiguste kõrval õigus:

a. osaleda KVE põhieesmärgi ja ülesannete täitmise kaasaaitamisele;
b. osaleda hääleõigusega üldkoosolekutel;
c. olla valitud KVE organite liikmeks;
d. esindada KVE-d selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;
e. saada juhatuselt ja muudelt organite liikmetelt teavet KVE tegevuse kohta;
f. lahkuda KVE liikmeskonnast;
g. kutsuda 1/10 (ühe kümnendiku) KVE liikmete toetusel kokku üldkoosolek.

3.2 KVE liikmed on kohustatud:

a. jälgima KVE tegevuses põhikirja ja häid tavasid ning täitma KVE organite otsuseid;
b. tasuma tähtaegselt üldkoosoleku poolt määratud liikmemaksu;
c. kasutama heaperemehelikult ning säästlikult KVE vara;
d. mitte kahjustama KVE nime, tegevust ega mainet;
e. teatama juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma kontaktandmed (juriidilised isikud oma volitatud esindaja kontaktandmed) ning eeltoodud andmete muutmisel teatama uued andmed 1 kuu jooksul pärast nende muutmist.

IV VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

4.1 KVE-st väljaastumiseks esitab liige KVE juhatusele kirjaliku avalduse.

4.2 Väljaastumisel kustutab juhatus väljaastuva liikme KVE liikmete nimekirjast 30 päeva jooksul pärast avalduse esitamist.

4.3 Liikme võib KVEst välja arvata üldkoosoleku otsusega juhul, kui ta ei täida KVE põhikirja, tema tegevus või avalikud seisukohad lahknevad korduvalt KVE omadest või kui ta töötab selgelt vastu KVE tegevusele. Välja arvamise poolt peab hääletama vähemalt 2/3 kõigist üldkoosolekul osalevatest KVE liikmetest.

4.4 Väljaarvataval liikmel on õigus esitada oma suuline või kirjalik selgitus väljaarvamise küsimuse arutamisel.

4.5 Väljaarvamise küsimuse otsustamisel ei oma vastav liige või tema esindaja hääleõigust ja teda ei arvestata kvoorumi hulka.

4.6 KVE-st välja arvatud liikmele tuleb tema ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest teatada 3 päeva jooksul pärast otsuse langetamist.

V JUHTIMINE JA OTSUSTE TEGEMINE

5.1 ÜLDKOOSOLEK

5.1.1 KVE kõrgemaks otsustuskoguks (organiks) on üldkoosolek.

5.1.2 Üldkoosoleku pädevuses on:
a. KVE põhikirja muutmine;
b. KVE juhatuse liikmete määramine ning tagasikutsumine;
c. KVE volinike valimine ja tagasikutsumine;
d. KVE tegevuse aastaaplaani kinnitamine;
e. KVE juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine;
f. KVE liikmeks vastuvõtmise lõplik otsustamine, kui KVE juhatuse vastava otsuse peale on edasi kaevatud;
g. KVEst liikme väljaaarvamise otsustamine
h. KVE majandusaasta aruande kinnitamine;
i. KVE lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
j. KVE audiitori (audiitorite) ametisse nimetamine ja nende tasu määramine. Audiitori võib nimetada ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks;
k. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

5.1.3 Üldkoosoleku kutsub kokku KVE juhatus, teatades sellest ette vähemalt 14 päeva.

5.1.4 KVE üldkoosolek koguneb vähemalt kord aastas. Päevakord ja muud vajalikud dokumendid saadetakse liikmetele hiljemalt 14 päeva enne koosoleku toimumist kas elektron- või tavaposti teel, vastavalt liikmete soovile.

5.1.5 Igal KVE liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustusest või vastutusest, liikme ja mittetulundusühingu vahel tehingu tegemist või liikmega õigusvaidluse pidamist ning selles tehingus või õigusvaidluses mittetulundusühingu esindaja määramist või küsimusi, mis puudutavad liikme või tema esindaja juhatuse või muu organi liikmena tegutsemise kontrollimist või hindamist.

5.1.6 Juhul, kui KVE liikmel ei ole võimalik osaleda üldkoosolekul, on tal õigus kirjaliku volituse alusel määrata esindaja, kes võib üldkoosolekul osaleda ja hääletada. Esindaja võib üldkoosolekul osaleda ja hääletada vaid ühe volikirja alusel.

5.1.7 Üldkoosolek loetakse toimunuks, kui kohal viibib vähemalt 1/3 KVE liikmetest või selleks volitatud liikmete esindajatest.

5.1.8 Üldkoosolekul võetakse otsused vastu, kui poolt on üle poole (51%) koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest, juhul kui põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.

5.1.9 KVE põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekus osalenud liikmetest või nende esindajatest.

5.2 JUHATUS

5.2.1 KVE juhatuse valib üldkoosolek. Juhatusse kuulub 2-5 (kaks kuni viis) liiget. Juhatuse liikmed ei saa olla samal ajal erakonna juhatuse liikmed, kohalike omavalitsuste, riigikogu või Euroopa Parlamendi valitud esindajad ega valimistel kandideerijad. Nimetatud juhtude esinemisel peab ühingu liige loobuma juhatusse kandideerimisest või juhatuse liige juhatusest tagasi astuma (vastu võetud 16.06.2021 üldkoosolekul).

5.2.2 Juhatus määratakse ametisse kaheks aastaks. Juhatuse liige ei või olla valitud juhatusse enam kui kaheks järjestikuseks ametiajaks, alates käesoleva piirangu kehtestamisest (vastu võetud 02.06.2016 üldkoosolekul). Piisava juhatuse liikmesuse roteerumise tagamiseks kohaldub juhatuse liikmele pärast kaht järjestikust ametiaega mahajahtumisperiood ühe normaalametiaja mahus (vastu võetud 16.06.2021 üldkoosolekul).

5.2.3 Juhatuse otsused langetatakse liikmete poolthäälteenamusega.

5.2.4 Juhatus on kohustatud kokku kutsuma üldkoosoleku vähemalt kord aastas.

5.2.5 Juhatus koguneb vähemalt 4 (neli) korda aastas.

5.2.6 Juhatus teeb üldkoosolekule liikme KVEst väljaarvamise ettepaneku käesoleva põhikirja punktis 4.3 toodud või muudel seadusest tulenevatel alustel.

5.2.7 Juhatus koostab tegevuse aastakava ja eelarve ning esitab need kinnitamiseks üldkoosolekule, koostab aastaaruande ja esitab selle audiitorile (audiitoritele) heakskiitmiseks

5.2.8 Üldkoosolekul valitud juhatus määrab esimesel juhatuse koosolekul juhatuse liikmete seast ametisse juhatuse esimehe.

5.2.9 Hiljemalt kuue (6) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest esitab juhatus majandusaasta aruande koos audiitori järeldusotsusega üldkoosolekule kinnitamiseks.

5.2.10 Kasutab, käsutab ja valdab vastavalt seadusele, põhikirjale ja üldkoosoleku poolt kehtestatud korrale KVE vara.

5.2.11 Korraldab KVE raamatupidamist.

5.2.12 Jälgib KVEle kuuluvate õiguste seaduspärast kasutamist ja vajadusel võtab tarvitusele abinõud õiguste kaitseks.

5.2.13 Esindab ise või korraldab vajadusel KVE esindamise kohtus ja muude riigi või kohaliku omavalitsuse organite ees või muudel juhtudel.

5.2.14 Vajadusel palkab ametisse tegevjuhi.

5.2.14 Sõlmib lepinguid füüsiliste ja/või juriidiliste isikutega KVE eesmärkide täitmiseks.

VI. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LIKVIDEERIMINE

6.1 KVE ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad mittetulundusühingute seaduses ettenähtud korras ja üldkoosoleku otsuse alusel.

6.2 KVE likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

6.3 Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

6.4 KVE ei jaga oma vara ega tulu ega anna materiaalset abi oma asutajatele, liikmetele, juhtimis- ja kontrollorganite liikmetele ega eelloetud isikute abikaasale, otsejoones sugulastele, abikaasa otsejoones sugulasele, abikaasa õele või vennale.