Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatus

Ühingu liikmeskond valib üldkoosolekul end esindama 2-5-liikmelise juhatuse. Juhatuse liikmed ei saa olla samal ajal erakonna juhatuse liikmed, kohalike omavalitsuste, riigikogu või Euroopa Parlamendi valitud esindajad ega valimistel kandideerijad. Nimetatud juhtude esinemisel peab ühingu liige loobuma juhatusse kandideerimisest või juhatuse liige juhatusest tagasi astuma.

Juhatus määratakse ametisse kaheks aastaks. Juhatuse liige ei või olla valitud juhatusse enam kui kaheks järjestikuseks ametiajaks, alates käesoleva piirangu kehtestamisest. Piisava juhatuse liikmesuse roteerumise tagamiseks kohaldub juhatuse liikmele pärast kaht järjestikust ametiaega mahajahtumisperiood ühe normaalametiaja mahus.

Juhatus kutsub kokku üldkoosoleku ning koguneb üldjuhul vähemalt kord kuus. Juhatuse liikmed on ametis vabatahtlikena ehk ei saa oma töö eest tasu, v.a. tööülesannete tõttu tekkinud kulude hüvitamisel.

Ühingu juhatus üldkoosoleku otsusega 15.06.2023

Nele Laidvee

Nele on jurist ja töötab rahvusvahelise suurettevõtte õigusnõustajana, vastutades muuhulgas ärieetika ja isikuandmete kaitse valdkonna eest ettevõtte Euroopa äriüksustes.
Nele jagab meeleldi oma kogemust erasektori korruptsiooni ennetamise meetmete juurutamise kohta ning panustab ausa ja eetilise ettevõtluskeskkonna arendamisse.

Raul Narits

Raul on õigusfilosoof ja Tartu Ülikool emeriitprofessor. Muuhulgas on ta õigusteaduslike ajakirjade Juridica ja Juridica International toimetuskolleegiumide liige ning Riigikogu Toimetised toimetuskolleegiumi liige.

Anne Reino

Anne töötab Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas juhtimise kaasprofessori ja teaduskonna juhatajana. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna, 2009. aastal kaitses doktorikraadi majandusteaduses. Tema õpetamise- ja uurimisvaldkonnad on seotud ärieetika, organisatsioonikultuuri ja väärtuste ning personalijuhtimisega. Ta on Tartu Ülikooli Eetikakeskuse nõukogu liige. Anne peab oluliseks teadvustada äritegevusega seonduvaid eetilisi riske, sh korruptsiooni ning teha sellealast teavitus- ja selgitustööd juba tegutsevate kui ka tulevaste ettevõtjate seas. Ta panustab juhatuse liikmena eelkõige erasektori korruptsiooni teadvustamise ja ennetamise teemadel.

 

Kontakt: info@transparency.ee