Projektid

Projekt on töös

Koolinoored kaasavama kohaliku omavalitsuse eest

Projekti eesmärk on läbi kaasava eelarvestamise kogemuse võimestada noori demokraatlikes protsessides kaasa rääkima ja olema aktiivne kodanik.

Seekordse projekti puhul paneme eriti rõhku noorte kaasamisele juba planeeritud tegevuste algstaadiumis ning koostööle kohaliku omavalitsuse...

Projekt on lõppenud

Põhjamaade korruptsioonivastaste andmete integreerimine ja laiem kasutamine

Koostöös Läti ja Soome Transparency Internationali esindustega jätkame ponnistusi riigivalitsemisega seotud andmete efektiivsema kasutuse, parema kättesaadavuse ning suurema läbipaistvuse suunal.

Projekti käigus aitame korraldada veebis andmeanalüüsi-hackathone ning viia läbi...

Projekt on lõppenud

Noorte hääle võimestamine koolide kaasava eelarvestamise kaudu

Projekti eesmärk on tõsta teadlikkust demokraatiast, korruptsioonist ja võimestada noori läbi kaasava eelarvestamise demokraatlikes protsessides kaasa rääkima ning olema aktiivne kodanik. Selleks viivad Korruptsioonivaba Eesti ja Eesti Koostöö Kogu kaasavat eelarvestamist 2023/2024 õppeaastal...

Projekt on lõppenud

Integrity Watch 3.0

Integrity Watch 3.0 (IW 3.0) iteratsioon suunab andmed visualiseerimisest riskijuhtimisse. Alates 2014. aastast on IW juhtiv virtuaalne platvorm, mis jälgib poliitiliste otsuste tegemise terviklikkust kogu Euroopas. Vaata platvormi siit: https://www....

Projekt on lõppenud

Ausa Ettevõtluse Võrgustiku laiendamise strateegia loomine

Projekti tulemusena on valminud äriplaan, mis on edasise AEV strateegia aluseks ja mis võimaldab ühingul omatulu teenida. Ühingu rahastamine toimub peamiselt projektide kaudu. Projektipõhine rahastus pärsib aga pikaajalist planeerimist ning paindlikkust. Seega on AEV laiendamise strateegia...

Projekt on lõppenud

Põhjamaade ja Balti riikide avaandmete ökosüsteemi ehitamine

Projekti eesmärk on edendada Põhjamaade ja Balti riikide kodanikuühenduste koostööd korruptsiooni avastamiseks ja ennetamiseks vajalike andmekogude avaldamise ühiste standardite rakendamiseks. Projekti käigus arendatakse edasi digitaalseid tööriistu, mis võimaldavad kodanikel ja ajakirjanikel...

Projekt on lõppenud

Kaasav eelarvestamine eestivene noortega koolides

Koostöötegevuse jooksul viiakse koolides läbi kaasav eelarvestamine, mida aitavad koordineerida MTÜ Korruptsioonivaba Eesti ja SA Eesti Koostöö Kogu. 2021. a sügisel ootame osalema suurema venekeelse elanike arvuga piirkonna ja/või keelekümbluskooli gümnaasiumiastmega koole, kes on valmis 2021....

Projekt on lõppenud

Digital Anti-Corruption Conference (DACC) korraldamine

Projekti tulemina korraldatakse 7. detsembril 2021 esimene virtuaalne Digital Anti-Corruption Conference (DACC), mille eesmärk on kokku tuua avalik, erasektor ja kodanikuühiskond Euroopa Liidu ja idapartnerluse riikidest. 

IT-sektor on nii Eestis kui regioonis laiemalt jõudsalt laienemas...

Projekt on lõppenud

Korruptsioonialaste koolituste jaoks töövihiku loomine

Hanke eesmärk on Eesti Riigiametnike Klubi jaoks Ida-Virumaal toimuvatele korruptsiooniteemalistele koolitustele luua koolitajatele kasutamiseks sisu põhipunkte, skeeme ja juhtumeid hõlmav töövihik-käsiraamat. Koolituste sihtrühmaks on riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste töötajad, kohalikud...

Projekt on lõppenud

MTÜ Korruptsioonivaba Eesti muutuse teooria ja mõjuindikaatorite loomine

Antud projekt keskendub sihtrühmapõhisele muutuse teooria loomisele, et ühingul oleksid igapäevasel tegutsemisel sõnastatud pikaajalised eesmärgid ning ära määratletud, kuidas eesmärkide täitmist ning mõju sihtrühmadele projektide üleselt mõõta.

Arenguvajadus tuleneb mitmest asjaolust:...

Projekt on lõppenud

Kaasav eelarvestamine Eesti koolides

Eestis on kaasavat eelarvestamist juba aastaid rakendatud näiteks Tartu linnas. Eelarvest seatakse kõrvale väike osa, mille kasutamisele saavad ideid esitada kõik inimesed. Erinevad kontseptsioonid pannakse lõpuks hääletusele, andes linnaelanikele võimalus linna arengus pidevalt kaasa rääkida....

Projekt on lõppenud

Ministrite ja nende nõunike huvide konflikti vältimise juhendi täiendamine

Antud projekti raames tutvustab KVE juhist Riigikogu fraktsioonidele ning viib sisendi kogumiseks läbi intervjuud praeguste ja endiste ministrite ja poliitnõunikega, et tagada väljatöötavate juhiste vastavus vajadusele ja Eesti oludele. Projekti lõppedes annab KVE justiitsministeeriumile vastavalt intervjuudele soovitused juhendi parendamiseks.

Pages