Demokraatia algab koolist ehk kaasavat eelarvestamist rakendavate koolide võrgustiku loomine

Projekt on lõppenud

Tegevuse eesmärk on tõsta noorte teadlikkust korruptsioonist ja anda otsene kogemus demokraatlikes protsessides osalemisest. Selleks loovad vabaühendused Korruptsioonivaba Eesti ja Eesti Koostöö Kogu võrgustiku koolidest, kes praktiseerivad kaasavat eelarvestamist. Võrgustiku kaudu pakutakse koolidele tuge, tihendatakse õpetajate omavahelist suhtlust ja kogemuste jagamist ning laiendatakse teadmisi koolidemokraatia edendamisest.

Projekti käigus jõuab kaasav eelarvestamine vähemalt 10 Eesti kooli, millest vähemalt 2 on keelekümbluse programmiga liitunud. Selle kaudu tõstetakse õpetajate teadlikkust osaluse suurendamise võimalustest, korruptsiooni ja demokraatia õpetamise võimalustest. Kaasava eelarvestamise eesmärk on anda õpilastele otsene demokraatia kogemus, arendada arusaamist kooli eelarvestamise ning seega laiemalt avaliku sektori protsessidest ja tõsta teadlikkust osalemise võimalustest koolielus. Antud eesmärgid on olulised, et toetada noorte demokraatlikke väärtusi ja anda otsene osaluskogemus, mis hiljem toetavad kodanikujulgust ja -aktiivsust. Demokraatia tugevus on statistiliselt nimelt otseses korrelatsioonis korruptsioonitasemega ühiskonnas – mida tugevam on demokraatia, seda vähem ilmneb korruptiivset käitumist.

Eestis tihtipeale eeldatakse, et noortel on kõrgelt arenenud digipädevused muuhulgas ka infoühiskonnas aktiivse kodanikuna toimimiseks ja demokraatlikes protsessides osalemiseks. Sotsiaalteadlaste ja õpetajate sõnul on koolinoorte digipädevuste tase aga väga varieeruv. Seega on projekti eesmärk ka noorte digipädevuste arendamine, kuivõrd paremad digioskused on vahendiks, mis võimaldavad mugavalt ja lihtsalt demokraatiaprotsessides osaleda. Seega pakub koostöötegevusele lisandväärtust koolides kaasava eelarvestamise läbiviimiseks loodud keskkond, kus õpilased saavad ideede ülesseadmise ja hääletusprotsessi läbi teha tänapäevaste e-riigi vahendite ehk ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-IDga. Viimase eesmärk on, et õpilased saaksid digilahenduste kasutamise kaudu võimalikult päriselulise digipädevuste arendamise ja rakendamise kogemuse, millest tulenevaid oskusi saavad rakendada edaspidi ka kohaliku ja riigi tasandi osalusprotsessides.