Põhjamaade korruptsioonivastaste andmete integreerimine ja laiem kasutamine

Projekt on lõppenud

Koostöös Läti ja Soome Transparency Internationali esindustega jätkame ponnistusi riigivalitsemisega seotud andmete efektiivsema kasutuse, parema kättesaadavuse ning suurema läbipaistvuse suunal.

Projekti käigus aitame korraldada veebis andmeanalüüsi-hackathone ning viia läbi toetavaid tegevusi. 

Projekti peamine eesmärk on edendada koostööd Põhjamaade ja Balti riikide vahel innovaatiliste lahenduste väljatöötamisel avalike andmete kasutamise parendamiseks korruptsiooni ennetamise ja ausa ning läbipaistva riigivalitsemise valdkondades, mis parandaks kodanike, ametnike ja ajakirjanike võimet ennetada ja avastada korruptsiooni. 

Projekti käigus uurivad partnerid (Läti, Soome ja Eesti Transparency Internationali harud) oma riikides korruptsioonivastase võitluse ja ausa riigivalitsemise valdkonna andmekogumite kvaliteeti ja võrdlevad neid. Võrdlev analüüs on aluseks piirkondliku veebi-hackathoni korraldamiseks osalejatega Läti, Eesti ja Soome avalikust ja erasektorist, et välja töötada algatused olemasolevate andmekogumite tõhusamaks kasutamiseks.

Hackathoni tulemused ei hõlma mitte ainult potentsiaalseid algatusi uute andmeanalüüsi vahendite jaoks, vaid ka soovitusi Läti, Eesti ja Soome otsustajatele seoses võimaliku korruptsiooni- ja läbipaistva riigivalitsemise andmestandardite ühist rakendamist käsitlevate muudatustega. Need soovitused võimaldavad hiljem hackathonil välja töötatud algatuste ja andmeanalüüsi rakendamist piirkondlikul tasandil. On kavas, et igast partnerriigist valitakse üks hackathonil välja töötatud algatus edasiseks täiustamiseks.

PROJEKTI ETAPID:

 • Partnerriikide andmeinfrastruktuuri analüüs
 • Piirkondlik veebis toimuv hackathon
 • Poliitiliste otsustajatele suunatud poliitikasoovitused
 • Hackathonil väljatöötatud algatuse arendusplaan
 • Projekti tulemuste esitlus

PROJEKTI TÄHTSUS:

 • Suurendab avaliku sektori läbipaistvust ja vastutust Põhjamaades ning Balti riikides.
 • Annab kodanikele, ajakirjanikele ja otsustajatele vahendid korruptsiooni vastu võitlemiseks.
 • Tugevdab koostööd valitsuse ja kodanikuühiskonna organisatsioonide vahel.
 • Aitab kaasa Säästva Arengu Eesmärgile 16: Rahu, õiglus ja tugevad institutsioonid.
 • Ühildub Põhjamaade Ministrite Nõukogu eesmärkidega piirkondliku koostöö ja avatud valitsuse andmete kasutamise osas.
 • Edendab soolist võrdõiguslikkust ning noorte inimeste huve, parandades avalike teenuste kvaliteeti ja ennetades korruptsiooniga seotud probleeme.

See projekt on käima pandud Põhjamaade Ministrite Nõukogu rahalise toetusega. Projekti sisu on projekti koordinaatorite vastutusala ega pruugi kajastada Põhjamaade Ministrite Nõukogu seisukohti ega poliitikat.