Korruptsioonitajumise indeks

Korruptsioonitajumise indeks on Transparency International’i poolt iga-aastaselt koostatav koonduuring, mis järjestab riigid korruptsiooni tajumise põhjal. Indeksi koostamisel lähtutakse rahvusvaheliste reitinguagentuuride ja uurimisasutuste kogutud andmetest korruptsiooni tajumise kohta avalikus sektoris.

Iga riigi kohta on maksimaalselt võimalik läbi viia 13 alusuuringut, mille põhjal arvutatakse riigi korruptsioonitajumise indeks. Teiste hulgas kasutatakse lähteandmeid selliste institutsioonide poolt läbi viidud uuringutest nagu Maailmapank, Freedom House, Maailma Majandusfoorum (WEF), Lausanne’i rahvusvaheline ärikool (IMD) jpt.

Riike hinnatakse skaalal 0-10, kus 0 punkti saanud riiki loetakse täielikult korrumpeerunuks ning 10 punkti saanud riiki täiesti korruptsioonivabaks.

Eesti korruptsioonitajumise indeks 1998-2010 graafiliselt kujutatuna:

Uus metoodika, mis on kasutusel alates 2012. aastast, ei kasuta CPI skooride arvutamise alusena enam riikide pingeridu, vaid skoorid arvutatakse välja toorandmete põhjal neid eelnevalt indeksi jaoks standardiseerides ja seejärel 100 palli skaalale agregeerides. Selline lähenemine on statistiliselt lihtsam ning võimaldab ka riikide CPI skoore edaspidi ajas võrrelda (näiteks on tulevikus võimalik otseselt võrrelda Eesti 2012. aasta ja 2013. aasta numbrilist tulemust ning selline võrdlus on täiesti adekvaatne).

Lisaks eelnevale muudeti 2012. aastast ka skaalat - kui enne olid skoorid 10 palli skaalal, siis nüüd väljendatakse neid 100 palli skaalal. NB! See ei tähenda, et eelmiste aastate skooride 10-ga korrutamisel need uutega võrreldavaks muutuksid, kuna metoodika on oluliselt erinev!