Kokkuvõte seminarist "Lobimine - miks ja kuidas?"

6. oktoobril korraldas Korruptsioonivaba Eesti (KVE) Tallinnas nii avalikule kui ka erasektorile suunatud seminari "Lobimine - miks ja kuidas?".

Seminari eesmärgiks oli tõsta osapoolte teadlikkust lobimisest, anda konkreetseid juhiseid korruptsiooniohtlikes olukordades käitumiseks ning arutleda selle üle, kas ja miks peaks lobimine Eestis reguleeritud olema.

Päeva alustas ettekanne MetaAdvisory valitsussuhete nõustamise partner Ott Lumilt. Ettekanne tutvustas lühidalt lobitegevuse ajalugu ja poliitilist otsustusprotsessi, selgitas, millised on lobimisega kaasnevad võimalused ja ohud ning kuidas lobimist on siiani reguleeritud.

Töötuba võttis vaatluse alla 3 konkreetset stsenaariumit, kus läbivaks jooneks oli korruptsiooniohtlik situatsioon. Osalejate ülesandeks oli antud olukorras teha otsus sobivaima vastuse variandi osas ning seda põhjendada.

Päeva viimase ettekande tegi dr Tilman Hoppe Euroopa Nõukogust. Dr Hoppe võttis vaatluse alla lobimise olukorra Euroopas ja mujal maailmas ning tõi omakorda markmantsemaid näited piiripealsetest eetilise lobimise juhtumitest. Lisaks selgitas ta viise, kuid lobitegevust võiks reguleerida ning kas selle jaoks ka vajadust on.

Seminaril osales 48 avaliku, era- ja kolmanda sektori esindajat. Osalejad pidasid üritust hästi või väga hästi korraldatuks.  Samuti olid osalejad arvamusel, et küsimuste ja arutelude jaoks oli piisavalt aega ette nähtud ning enamikel osalejatest oli võimalik jagada kogemusi ja luua kontakte teiste teemaga seotud asutuste esindajatega. Osalejad leidsid, et nad soovitaksid sarnasel üritusel osalemist edaspidi ka oma kolleegidele.

Koolitus toimus projekti "Sissevaade lobitöö reeglitesse" raames. Koolitust rahastasid Euroopa Komisjoni kriminaalpreventsiooni ja kuritegevuse vastase võitluse programmi raames ning Avatud Eesti Fond tegevustoetuse kaudu.

Korruptsioonivaba Eesti tänab kõiki ettekandjaid ja osalejaid!