Kohalike omavalitsuste korruptsiooni ennetamise ja riskide hindamise keskkond

Projekt on lõppenud

Projekti eesmärgiks on Justiitsministeeriumi poolse korruptsioon.ee tööriistakasti koostamise käigus luua interaktiivne keskkond, mille kaudu saavad kohalikud omavalitsused tuvastada konkreetseid korruptsiooniriske ning mis annab juhendi korruptsiooni vältivaks asjaajamiseks kohalikus omavalitsuses. Keskkonda pääsemine toimub korruptsioon.ee lehekülje kaudu. Selle tulemusena on omavalitsuste korruptsiooniennetuse tööriistakast koondatud ühte kohta ja lihtsasti ligipääsetav. Vabaühenduste Liit on projekti käigus kaasatud sisendi ja tagasiside andmise kaudu, et tagada kõikide vajalike ja oluliste komponentide olemasolu koostatavas tööriistakastis.

Projekti käigus loodav keskkond luuakse 2015. aastal KVE poolt Eesti kontekstile kohaldatud kohaliku omavalitsuse eetika tulemuskaardi uuendamise ja ajakohastamise läbi. Selleks kasutatakse Center for Expertise for Local Government Reformi 2017. aasta tulemuskaardi uuendusi, sh uut korruptsiooniriskide tuvastamise juhendeid, mis annavad aluse Eesti KOVidele vajaliku materjali välja töötamiseks. Uuenduse käigus vaadatakse koostöös Vabaühenduste Liidu ning valitud KOVidega läbi tulemuskaardi kaasaegsus ja kohasus Eesti kontekstile ning muudetakse hindamisskaala lihtsasti arusaadavaks ja eesmärgipäraseks.

Loetletud printsiipide täitmine toimub konkreetsete standardite põhjal, mida hinnatakse vastavalt kohaldatud skaalale. Tulemuskaardi täitmise järel saab seega hinnata omavalitsuse teadlikkust korruptsiooniriskidest, institutsioonilist võimekust, standardite olemasolu ning reeglite ja koodeksite järgimist. Konkreetseks tulemuseks on kokkuvõtlik skoor, mida saab kohalike omavalitsuste vahel ja asutuse sees aastate lõikes võrrelda, ning juhendid korruptsiooniriskide maandamiseks vastavalt omavalitsuse süsteemsetele kitsaskohtadele.

Erinevus 2015. aasta tulemuskaardist on selle interaktiivne kasutajakogemus. Tulemuskaardile valmistatakse selleks otstarbeks veebipõhine platvorm, kus valitud vastused arvutatakse automaatselt lõppskoori. Tulemuskaardi täitmisel saab omavalitsus personaliseeritud kokkuvõtte peamistest riskidest ja kuidas neid maandada, mille paneb süsteem automaatselt kokku eelnevalt koostatud soovituste põhjal. Kasutajasõbralikkus väljendub muuhulgas sellega, et tulemuskaardi täitmine ei võta rohkem kui 20-30 minutit. Lisaks on erinevalt senistest materjalidest loodava keskkonna sisu hõlpsasti muudetav, mistõttu ei nõua selle vajadusel tulevikus uuendamine palju ressursse.