Ringkonnakohus mõistis Mart Viisitamme õigeks

04.11.2011

Tallinna ringkonnakohus mõistis täna Pärnu keskerakondlasest endise linnapea Mart Viisitamme õigeks talle kutse- ja ametitegevuses teatavaks saanud saladuse hoidmise kohustuse rikkumise süüdistuses.

Kohus rahuldas advokaatide kaebused ning jättis rahuldamata prokuröri kaebuse. Ühtlasi mõistis kohus riigilt Viisitammele (30) tema õigusabikulude katteks 43 950,85 eurot, ütles ringkonnakohtu sekretär ERR-i uudisteportaalile.

Ringkonnakohus vaagis Viisitamme süüasja riigikohtu otsusel uuesti, kuna ringkonnakohus oli oma varasemas otsuses jätnud tema õigeksmõistmise motiveerimata.

Riigikohus nõustus prokuröriga, et ringkonnakohus ei põhjendanud oma otsuses, miks Pärnu spordihalli ehitusega seotud episoodis mõisteti Viisitamm õigeks. 

Riigikohus märkis, et põhjenduste puudumine kohtuotsuses on kriminaalmenetluse oluline rikkumine, mistõttu tuleb ringkonnakohtul asja selles osas uuesti arutada.

Pärnu teehoolduse riigihanke läbiviimist puudutanud süüdistuses nõustus riigikohus maa- ja ringkonnakohtu varasema seisukohaga, et Viistamm pole kuritegu sooritanud. 

Mullu detsembris tühistas ringkonnakohus Pärnu maakohtu otsuse Viistamme ja Pärnu endisest keskerakondlasest endise abilinnapea Simmo Saare (30)  süüdimõistmise kohta. Samas jäi jõusse ärimees Vello Kingi (55) õigeksmõistmine.

Ringkonnakohus tegi uue otsuse, millega mõistis Viisitamme ja Saare neile kutse- ja ametitegevuses teatavaks saanud saladuse hoidmise kohustuse rikkumise süüdistuses õigeks.

Kohus mõistis riigilt Viisitamme kasuks välja 430 000 krooni ehk 27 482 eurot, Saare kasuks 320 000 krooni ehk 20 452 eurot ning ärimees Vello Kingile 65 434 krooni ehk 4182 eurot nende õigusabikulude katteks. Ühtlasi mõistis ringkonnakohus riigilt Saarele veel 20 400 krooni ehk 1304 eurot apellatsioonimenetluses kaitsjale makstud tasu katteks.

Ringkonnakohus ei rahuldanud Lääne ringkonnaprokuröri Elle Keemani kaebust, milles ta taotles Viisitamme süüdimõistmist Kingilt 29 500 krooni ehk 1885 euro suuruse altkäemaksu võtmises ning viimase süüdimõistmist meelehea andmises.

Mullu 19. aprillil mõistis Pärnu maakohus Viisitamme ja Saare süüdi ametitegevuses teatavaks saanud saladuse hoidmise kohustuse rikkumises ning määras esimesele rahalise karistuse 306 950 krooni ja teisele 205 500 krooni.

Kohus mõistis Viisitamme ja Kingi õigeks altkäemaksu võtmise ja andmise süüdistuses. Kohus mõistis riigilt Kingi kasuks 165 600 krooni ehk 10 854 eurot tema õigusabikulude katteks. Samuti jättis kohus riigi kanda Viisitamme ja Kingi kaitsjatele tehtud toimiku koopiate kulu 1032 krooni ehk 66 eurot ning 6000 krooni ehk 384 eurot raamatupidamise ekspertiisikulu ja 615 krooni ehk 39 eurot tunnistajate sõidukulu.

Mullu märtsi lõpus nõudis prokurör Keeman kohtuvaidluses Viisitamme süüdimõistmist altkäemaksu võtmises ning tema karistamist selle eest tingimisi kaheaastase vangistusega kolmeaastase katseajaga.

Kingile nõudis prokurör Viisitammele altkäemaksu andmise eest tingimisi kaheaastast vangistust kolmeaastase katseajaga.

Ühtlasi nõudis prokurör Viisitamme ja Saare süüdimõistmist talle kutse- ja ametitegevuses teatavaks saanud saladuse hoidmise kohustuse rikkumises ning usalduse kuritarvitamises ja Viisitammele rahalist karistust 350 päevamäära ulatuses ning Saarele 250 päevamäära ulatuses.

Vandeadvokaadid Helmeri Indela, Aivar Pilv ja Üllar Talviste leidsid, et nende kaitsealused tuleks kogu süüdistuse ulatuses õigeks mõista kuriteokoosseisu puudumise tõttu nende tegevuses.

Oma viimases sõnas kinnitasid kõik süüdistatavad, et ei ole kuritegusid toime pannud ning palusid end õigeks mõista.

 

Süüdistus

Süüdistuse järgi saatis Viisitamm Pärnu spordihalli kinnistu eelläbirääkimistega pakkumise korraldamise komisjoni liikmena OÜ Steniard ärihuve esindanud Kaido Fridolinile e-kirjaga spordihalli töömahtude loetelu tabeli.

Tabelis oli ära toodud AS YIT Ehitus, OÜ Steniard, Arco Ehitus OÜ ja Gustaf AS esialgsetes pakkumistes esitatud ehitushinnad. Kuna Arco Ehitus OÜ ja Gustaf AS esialgsed pakkumised spordihalli ehituskulude ehitusmaksumuste kohta sisaldasid äritegevust puudutavat teavet, siis kahjustas Viisitamm oma tegevusega nende firmade konkurentsivõimet ja andis eelise OÜ-le Steniard lõpliku pakkumise esitamisel, märkis süüdistus.

Samuti süüdistatakse Viisitamme selles, et ta lõi Pärnu linnavalitsuse riigihankekomisjoni liikmena põhjendamatuid soodustingimusi Pärnu linna tänavate hoolduse riigihankes AS-ile Tänavapuhastus ja AS-ile  Baltifalt ning sai nende firmade juhilt Vello Kingilt altkäemaksuna 29 500 krooni.

Viisitamm edastas enne hankemenetluse algust 2005. aasta 25. oktoobril riigihanke pakkumiskutse dokumendid ülevaatamiseks ja kommenteerimiseks Kingile ning tagas osade Kingi kommentaaride sisseviimise pakkumiskutse dokumentidesse.

Süüdistuse järgi rikkus Viisitamm riigihangete seaduses sätestatud kohustusi ehk kohustust kohelda kõiki riigihanke pakkumismenetluses osalejaid võrdselt. Riigihangete seadus sätestab, et ostja ei või pakkumiskutse dokumentides tehnilise kirjelduse koostamisel kasutada nende nõuandeid, kellel võib selle riigihanke osas olla ärihuve.

Süüdistuse kohaselt andis Kink Viisitammele vastutasuks vara, milleks oli 2006. aasta 3. märtsil Tänavapuhastuse AS-i arvelduskontolt OÜ 2+3 Mööbel arvelduskontole makstud 29 500 krooni. Arvel kajastatu kohaselt oli tegemist transporditeenuse tasumisega, mida tegelikult ei toimunud.

Samuti edastas linnapea Viisitamm koos abilinnapea Saarega linna tänavate puhastushanke raames OÜ Rapla Teed pakkumise Kingile. Süüdistus märkis, et Viisitamm ja Saar üritasid koos Kingiga leida võimalust OÜ Rapla Teed pakkumise mittekvalifitseerimiseks ja hanke andmiseks Kingi firmale.

Kuigi Saar ja Viisitamm üritasid hanget mängida Kingi firmale, siis tunnistas Pärnu linnavalitsuse riigihankekomisjon parimaks OÜ Rapla Teed pakkumise, märkis süüdistus.

 

Allikas: ERR