Lugeja kirjutas Riigikogu liikmetele ja kõrgematele riigiametnikele eetikakoodeksi

06.02.2014


Koostasin omapoolse eetikakoodeksi Riigikogu liikmetele ja teistele kõrgetele riigiametnikele. Koodeksi eesmärk on anda neile raamistik käitumisotsuste tegemiseks nii teenistuses kui vabal ajal. Eetikakoodeks tugineb meie kultuuriruumi headele tavadele, üldtunnustatud moraalinormidele ning Riigikogu liikmete ja teiste kõrgete riigiametnike töö iseloomule.

Eetikakoodeks täpsustab ja täiendab avaliku teenistuse eetikakoodeksis sätestatut.


1. Üldist

1.1 Eetikakoodeksist tuleb juhinduda nii Eestis kui ka välismaal, sõltumata sellest, kas eetilise eksimusena käsitletava käitumise puhul on tegu seaduserikkumisega või mitte. Eetikakoodeksi eiramine võib olla Riigikogu liikmete ja teiste kõrgete riigiametnike distsiplinaarvastutuse aluseks, samas ka ametist vabastamise aluseks.


1.2 Kõrgemad ametnikud peavad oma käitumisega olema eeskujuks kõigile teistele, nende eksimused väärivad rangemat hukkamõistu.

1.3 Riigikogu liige ja teised kõrgemad riigiametnikud teevad oma tööd kohusetundlikult, nad on õiglased ja usaldusväärsed. Nad ei valeta ega moonuta tõsiasju.

1.4 Riigikogu liikmed ja teised kõrgemad riigiametnikud on ametialases suhtluses viisakad ja kasutavad teiste asutuste ning organisatsioonide esindajatega ning Eesti riigi kodanikega suheldes lugupidavat vormi.

1.5 Riigikogu liikmed ja teised kõrgemad riigiametnikud käituvad korralikult igal ajal ja igas olukorras. Nende välimus on korrektne nii tööl kui ka vabal ajal. Eksimused ametialases tegevuses ja vääritu käitumine eraelus võivad kahtluse alla seada kogu Eesti riigi usaldusväärsuse.


1.6 Riigikogu liige ega mõni teine kõrgem riigiametnik ei soosi mingil moel kodanike petmist ega vihkamist. Ta ei kasuta amoraalse subkultuuri slängi ega kaaskodanikke halvustavaid väljendeid.

1.7 Riigikogu liige ja teised kõrgemad riigiametnikud jagavad ühiseid väärtusi teiste riigiasutustega. Riigikogu liikmeks ega mõneks teiseks kõrgemaks riigiametnikuks ei võeta inimest, kes on pidanud lahkuma teisest avaliku võimu asutusest oma eksimuse tõttu.

2. Suhtlemine kaaskodanikega

2.1 Kaaskodanikega suheldakse ainult lugupidavas vormis. Riigikogu liige ja kõrgem riigiametnik hoidub igasugustest tegevustest, mis võivad seada kahtluse alla tema objektiivsuse oma hallatavate teemade käsitlusel. Ta ei anna kaaskodanikele lubadusi, mille täitmine ei kuulu tema pädevusse.

2.2 Nad kohtlevad kõiki kaaskodanikke kui ühiskonna liikmeid, kes on riigile kasulikud, mitte kui tülitekitajaid.

2.3 Nad kohtlevad kaaskodanikke õiguspäraselt ning teevad kõik endast oleneva, et hoida ära nende vaimne väärkohtlemine.

2.4 Nad keelduvad igasugustest kahtlase väärtusega "ämma rahadest".

2.5 Nad ei kuluta ebaotstarbekalt maksumaksja raha.

2.6 Nad võtavad vastu ainult otsuseid, mis on riigile ja elanikele kasulikud. Nad hoiduvad igasugustest JOKK-skeemidest.

3. Suhtlemine alluvatega

3.1 Juht kohtleb alluvaid võrdselt ja õiglaselt. Tehes ettepaneku alluvat edutada, ergutada või karistada, juhindub ta objektiivsetest asjaoludest.

3.2 Juht selgitab oma otsuste tagamaid alluvatele nii, et need mõistavad otsuste mõtet ja sisu.

3.3 Juht suhtub igasse töötajasse nii, et alluv tunneks end täisväärtusliku meeskonnaliikmena.

3.5 Juht ei tee alluvale kunagi märkust kaaskodanike juuresolekul.

3.6 Alluvat, kes on tööülesandeid täites kogenematuse tõttu eksinud, ei naeruvääristata ega häbistata.

3.7 Riigikogu liige ega teine kõrgem riigiametnik ei otsusta oma lähisugulase ega hõimlase tööle võtmist, kui seda töökohta ei täideta avaliku konkursiga.

4. Riigikogu liikme ja teiste kõrgemate riigiametnike majanduslik sõltumatus

4.1 Nad ei tee otsuseid ega toiminguid omakasu saamise eesmärgil. Nad keelduvad teenusest, kingitusest, rahast jms, mis võib mõjutada nende sõltumatust teenistusülesannete täitmisel või mida võidakse nii käsitada.

4.2 Nad ei võta vastu toetusi oma JOKK-skeemi tegevuste jaoks, näiteks tasuta ruume, koolitust, vahendeid, õppereise, remonttöid jms "kahtlaselt" eraisikult ega äriühingult. Vastu võib võtta annetusi, mis on mõeldud kaaskodanike hüvanguks.

4.3 Nad ei võta vastu toetusi oma tegevuste jaoks muult juriidiliselt isikult, kui on alust uskuda, et asutuse tegevust toetades on sel kahtlase väärtusega majanduslikke või muid omakasupüüdlikke huve.

4.4 Nad hoiduvad töötamast teise tööandja juures, kus nad kahjustavad riigiameti mainet.

4.5 Nad hoiduvad tegudest, mis kahjustavad nende tööandjat – riiki (maksupettused, ebaseaduslik töötamine)

5. Suhtlemine avalikkuse ja meediaga

5.1 Riigikogu liige ja mõni teine kõrgem riigiametnik hoidub ebasündsast internetisuhtlusest. Vältimaks riigi ja ametniku enda maine kahjustamist, ei avalda ta internetis sündsusetuid fotosid ega tekste.

5.2 Nad ei kirjuta internetiportaalidesse solvavaid, anonüümseid ega ebakorrektseid kommentaare.

5.3 Nad ei osale saadetes ega kirjuta artikleid, mis on vääritud, halvustavad, amoraalse sisuga, käsitlevad tõsiseid sotsiaalseid teemasid naeruvääristavas vormis või on vastuolus riigiameti eesmärkidega ja väärtustega, mida nende hallatav asutus esindab.

6. Käitumine vabal ajal

6.1 Nad ei tarbi narkootilisi aineid.

6.2 Nad ei kasuta prostituudi teenust.

6.3 Nad hoiduvad mõõdutundetust alkoholi tarvitamisest.

6.4 Nad ei kuluta maksumaksja raha oma eralõbuks.