Transparency International: korruptsioonikuritegude aegumine Eesti puhul suureks probleemiks ei ole

08.12.2010

 

Rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise Transparency International poolt avaldatud uuringu kohaselt ei kuulu Eesti nende riikide hulka, kus kriminaalmenetluse aegumisele kohaldatavad sätted seaksid oluliselt ohtu korruptsioonikuritegude uurimise.

Analüüsi koostamisel Eesti kohta hinnanguid andnud ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuhi Asso Prii sõnul on liiga lühikesed aegumistähajad probleemiks mitmes EL riigis, kus õiguskaitseorganid ei suuda seaduses sätestatud aja jooksul tagada kohtulahendi jõustumist korruptsiooniasjades. „Üheks põhjuseks on kindlasti korruptsioonikuritegude keeruline iseloom, mis tingib nende teistest süütegudest pikema uurimise,“ selgitas Prii.

Ühingu arvates on Eesti puhul on üheks võimalikuks probleemkohaks piiriüleste korruptsioonijuhtumite uurimine, kuna karistusseadustik ei näe ette aegumistähtaja peatumist välisriigist menetlusabi küsimisel. „Välisriigist vastastikuse menetlusabi andmise taotluse alusel informatsiooni saamine on pikaajaline protsess, mis võib oluliselt venitada uurimismenetlust ning tuua kaasa toime pandud teo aegumise“ lisas Asso Prii

Ühingu arvates võiks samuti olla põhjalikum ja ühtsem ülevaade avalikust menetlusstatistikast, kuna käesoleval hetkel on vastavate arvnäitajate kättesaamine keeruline ning paljudel juhtudel võimatu, seades sel moel takistusi kohtulikku- ja kohtueelset menetlust puudutava olukorra pidevale hindamisele.

Transparency Internationali eelmisel nädalal avalikustatud uuringu materjalid on kättesaadavad aadressil http://www.transparency.org/regional_pag...

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on Transparency Internationali esindaja Eestis. Ühingu tegevuse olulised toetajad on Avatud Eesti Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.