Transparency aastakoosolekul käsitleti ka parteide rahastamist

31.10.2007

25.-29. oktoober 2007 toimus Transparency Internationali (TI) aktiivsete liikmete aastakoosolek Balil, kus Eestist osales Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Agu Laius. Aktiivsete liikmete koosoleku eesmärk on TI aastakoosoleku eelsed liikmete arutelud, regionaalsed kokkusaamised oluliste teemade aruteluks kõigi regiooni liikmete vahel ja TI põhikirjast tulenevalt aastaaruande kinnitamine, liikumise seisukohtade vastuvõtmine ning juhatuse ja teiste tööorganite uute liikmete valimine". Üheks olulisemaks teemaks tõusis ka Eestis arutusel oleva teema – erakondade rahastamine. “Korruptsioon poliitikas õõnestab põhjalikult kõiki teisi korruptsioonivastaseid jõupingutusi,” öeldi TI koosolekul. “Poliitika rahastamine on selle aluseks – ehk siis kõikide korruptsioonide aluseks“. Agu Laius esitas ettekande Eesti parteide rahastamise teemal. Rootsi esindaja selgitas parteide rahastamise printsiipe Rootsis, kus parteide rahastamine ei ole seadusega fikseeritud, kuid eksisteerib parlamendiparteide vaheline kokkulepe, et rahastamine avalikustatakse. Samas pidas Rootsi esindaja oluliseks lisada, et parteid tõlgendavad seda erinevalt ja selget ülevaadet siiski ei olegi. Agu Laius osales ka EL-i teemalises töörühmas, kus peamiselt arutati TI Brüsseli esindaja rolli ja TI tegevust EL-i suunal. Fikseeriti rida tegevusi: EL prokurör, lobbitöö Brüsselis jmt. Eesti ettepanekuks oli, et Brüsseli esindaja oleks pigem vahendaja Euroopa Komisjoni, TI sekretariaadi ja rahvuslike haruorganisatsioonide vahel ja koordineeriks vajadusel aktsioone. See eeldab pidevat info liikumist. Oluline on ka EL-i struktuurifondide ja nende kasusaajate avalikustamine. Agu Laiuse ettepanekutega nõustuti. Pikemalt peatuti ka rahvusvahelise korruptsioonitajumise indeksi CPI teemal. Esmakordselt peeti CPI-d enamuse poolt vajalikuks instrumendiks. Tehti palju ettepanekuid, mis lähevad TI juhtkonda arutamiseks. Lähtudes meie kogemustest, tegi Agu Laius ettepaneku, et lisaks indeksile võiks olla iga riigi kohta ka “oluliste mõõdikute nimekiri”, sest seda küsitakse igal aastal Korruptsioonivaba Eesti ühingu käest indeksi avaldamise pressikonverentsil. Vastame ajakirjanikele oma tõlgenduse põhjal, aga ei saa avalikkusele anda täpset infot, mida uuringud oluliseks pidasid. Transparency Intenationali aktiivsete liikmete koosolek võttis vastu Transparency Intenationali strateegia aastateks 2008.-2010.