KVE juhatuse liige lõi kaasa e-Riigi Akadeemia korruptsiooniteemalises projektis Moldovas

Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Steven-Hristo Evestus külastas veebruari lõpus Eesti e-Riigi Akadeemia ja Moldova organisatsiooni Center for Policies and Reforms (CPR) poolt läbiviidud ühise projekti “Harida. Kaasata. Võimustada: Kogukonnaplatvorm korruptsioonivastaseks võitluseks Moldovas” raames Moldovat ning osales selle raames korraldatud konverentsil kahes paneeldiskussioonis.

Viimaste aastate jooksul läbi viidud avaliku arvamuse küsitlustest selgub, et korruptsioon kuulub inimeste arvates Moldova kolme tähtsama probleemi hulka (so lisaks madalale sissetulekule ja töötusele).  Kuigi kohalikud elanikud mõistavad, et korruptsioon on üks riigi suurimaid mureküsimusi, tajutakse seda siiski millegi abstraktsena, mis konkreetset inimest otseselt ei puuduta. Ühiskonnaliikmete endi aktiivsus korruptsioonivastases tegevuses on madal, piirdudes enamasti valitsuse tegevust jälgivate ja analüüsivate vabaühendustega.

Projekti eesmärgiks on tõsta teadlikkust ja suurendada aktiivsust demokraatlike riigivalitsemise protsessides ja korruptsioonivastases võitluses. Kuna Moldovas käsitletakse korruptsiooni “väga suure probleemina” ning selle tõsiseid ilminguid nähakse enim parlamendi liikmete ja avalike teenistujate hulgas, samuti meditsiini- ja haridustöötajate seas ning õigussüsteemis. Arvestades Moldova ajaloolist tausta, samuti ärieliidi ja oligarhide karistamatut tegevust ning õigussüsteemi puudulikku tegevust õigusrikkumiste tuvastamisel ja menetlemisel, sai Eesti jagada oma kogemust korruptsioonijuhtumite menetluspraktikast, õiguskaitseasutuste töös süsteemsuse ja prioriteetsuse olulisusest, samuti ärieetikast ja erasektori läbipaistvusest (sh juhtkonna vastutusest ja väärkäitumisest teavitamise kanalite väljatöötamise vajadusest koos vihjeandjate kaitsemeetmetega).

Kohtumisel Transparency International Moldova esindajatega oli hea meel tõdeda, et nende poolt tegeldakse igapäevaselt nii korruptsioonivastaste tegevustes teadlikkuse tõstmise kui preventsiooniga, seda nii huvide konflikti olukordade, poliitika rahastamise kontrollimehhanismide, valimiste läbipaistvuse tugevdamise, lobitegevuste reguleerimise ning kodanike kaasamisvõimaluste ja -protsesside osas. Huvitava tähelepanekuna saab välja tuua noorte kunstnike kaasamist erinevate korruptsiooniga puutuvate sõlmküsimuste visuaalselt tajutaval moel ühiskonnale edastamisse.

Vaata konverentsi pilte siin.