Korruptsioonivaba Eesti kutsub eurokandidaate allkirjastama korruptsioonivastast tõotust

13.05.2014
Pressiteade

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub Euroopa Parlamendi kandidaate üles allkirjastama korruptsioonivastase tegevuse deklaratsiooni kinnitamaks, et oma parlamendisaadiku ametiajal tegutsevad nad läbipaistvalt, eetiliselt, hoiduvad altkäemaksudest ning huvide konfliktist ja peavad kinni hea valitsemise tavadest.

„Senises eurokampaanias on kahjuks vähe juttu olnud korruptsioonist Euroopa Liidu tasemel,“ ütles ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Jaanus Tehver. „Ootame kandidaatidelt selgeid seisukohavõtte, kuidas europarlamendis ja teistes EL struktuurides korruptsiooniriske vähendada. Just seal saavad tulevased parlamendiliikmed oma korruptsioonivastasust tõestada.”

Euroopa Liit on korruptsioonile ohtlikult vastuvõtlik, mille näiteks on juhtumid, kui europarlamendi saadikud on raha eest seaduseparandusi teinud. Rahvusvahelise korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency International värske uuring toob välja, et Euroopa Liidul on üldiselt madal korruptsioonivastane võimekus. On astutud positiivseid samme, aga vaid kümnendikul Euroopa Liidu institutsioonidest on olemas väärtegudest teavitamise ehk vilepuhujate kaitse mehhanismid; majanduslike huvide deklaratsioone täidetakse ja kontrollitakse puudulikult ning pinnapealselt ja lobitegevuse registrisse kuulumine pole jätkuvalt kohustuslik. Lisaks rakendatakse rikkumiste puhul väga pehmeid sanktsioone, mis mingit korralekutsuvat efekti väärkäitujale ei oma. Seejuures tehakse EL struktuurides lubamatult palju otsuseid mitteametlike kohtumiste käigus suletud uste taga, nii et liikmesriigid seatakse hiljem fakti ette, et asjades on juba kokku lepitud, seisab uuringus.

70% Euroopa Liidu kodanikest usub, et korruptsioon on Euroopa Liidu institutsioonides igapäevane nähe. Seda tõestab ka Euroopa Pettustevastase Ameti OLAF poolt uuritavate juhtumite kahekordne kasv viimastel aastatel.

Kahetsusväärselt oli just Euroopa Parlamendi administratsioon see institutsioon, mis keeldus Transparency Internationali uuringu jaoks koostööd tegemast. Kuidas suhtuvad sellisesse üleolevasse käitumisse Eestist kandideerivad poliitikud?

Ühing Korruptsioonivaba Eesti leiab, et Brüsseli ja Strasbourgi otsustajate usaldusväärsuse tõstmiseks peab Euroopa Liidu tasandil korruptsiooniriske maandama enne, kui need jõuavad kasvada korruptsiooniskandaalideks.

Korruptsioonivastaste deklaratsioonide kogumine on Transparency Internationali üle-euroopaline aktsioon.Ühing Korruptsioonivaba Eesti ootab Eestist ülesseatud kandidaatidelt digiallkirjastatud korruptsioonivastast deklaratsiooni ühingu aadressil info@transparency.ee
Allkirjastanud kandidaatide nimed avaldab KVE oma kodulehel ning edastab Transparency Internationalile.

Lisainfo: ühing Korruptsioonivaba Eesti, tel 562 44 960

--------------------------------------
Europarlamendi valimised 2014

Kandidaadi deklaratsioon korruptsioonivastaseks tegevuseks

Euroopa Liidu 2013. aasta korruptsioonivastane raport näitas, et korruptsioon on oluline probleem kõigis 28 liikmesriigis ning lahenduste leidmiseks tuleks ette võtta kiireid ja otsustavaid samme.

Käesolevaga kinnitan, et järgmise Euroopa Parlamendi (2014-2019) mandaadi saamisel olen mina, Euroopa Parlamendi valimiste kandidaat, pühendunud korruptsioonivastasele võitlusele ja läbipaistva, usaldusväärse ja ausa Euroopa Liidu poliitika, seaduste ja institutsioonide arendamisele.

Eesmärkide saavutamiseks pühendun/pühendub meie erakond koostööle kodanikuühiskonna organisatsioonide ja teiste osapooltega järgmistes valdkondades:

1. EL-i valitsemisest ja seaduseloomest saab üleilmne eeskuju ja standard läbipaistvusele, vastutusele ja aususele. Mina/Meie erakond kohustume pidama kinni Euroopa Parlamendiliikme käitumiskoodeksi tekstist ja väärtustest ja avalikustan/avalikustame nende „seaduste jalajälje”, mille loomesse ma/meie erakond oma ametiaja jooksul kaasatud olen/oleme.

2. Toetan/toetame suuremat läbipaistvust avalike ressursside kasutamisel. Tagan/tagame, et informatsioon EL-i raha kasutamise kohta on kodanikele lihtsalt leitav ja loetav ning järgib avaandmete head tava. EL-i hankereeglid peavad järgima avatud hanke põhimõtteid (open contracting principles) ning huvide konflikti vältimiseks on kasutusele võetud efektiivsed meetmed. See kehtib nii rahvuslikele kui EL-i üksustele.

3. EL toetab algatusi ja seadusi, mis tagavad vilepuhujatele tõhusa kaitse nii avalikus, era- kui kolmandas sektoris.
Nimi, erakond või üksikkandidaat, kuupäev

---------------------------

Mis juhtub pärast deklaratsiooni allkirjastamist?

Pärast kandidaadi/valimisnimekirja poolt allkirjastatud deklaratsiooni saamist võtab Korruptsioonivaba Eesti (KVE) kandidaadiga/erakonnaga ühendust ja kinnitab nõusolekut avalikustada allkiri KVE kodulehel. Käesolevale deklaratsioonile kogutakse allkirju üle Euroopa Liidu ja Transparency International koondab ühte nimekirja kõik deklaratsiooni toetanud kandidaadid ja erakonnad. Valituks osutunud kuue Euroopa Parlamendi liikmega lepivad Korruptsioonivaba Eesti ja Transparency Internationali EL-i kontor kokku edasises praktilises koostöös deklaratsiooni punktide elluviimisel. Vajadusel pakub Transparency International saadikutele edasist nõustamist ja konsultatsiooni.