Kokkuvõte ümarlauast "Poliitilise teavitustegevuse läbiviimine ning selle finantseerimine avalikest vahenditest"

11.veebruaril korraldas Korruptsioonivaba Eesti Tallinnas erakondadele suunatud järjekorras teise ümarlaua. Seekordse ümarlaua fookuses oli poliitiline teavitustegevus ning selle finantseerimine avalikest vahenditest.

Ümarlaua eesmärgiks oli kõigi parlamendis esindatud ning sinna pürgivate erakondade arvamuste ärakuulamine ning ettepanekute kogumine, mida võiks paremini teha poliitilise reklaami valdkonnas olukorras, kus Eestis puudub vastavasisuline õigusraamistik.

Esmalt tegid Riigikontrolli peakontrolör Airi Mikli ning auditijuht Tambet Drell ettekande 13.01.2015 valminud auditist “Reklaami- ja kommunikatsiooniraha kasutamine valdades ja linnades”. Seejärel said sõnajärje küsimusteks, kommentaarideks ning ettepanekuteks erakondade esindajad. Lisaks poliitjõududele osalesid kohtumisel ka Justiitsministeeriumi ning Valimiste Valvurite esindajad.

Ühiselt tõdeti, et olukord, kus poliitiline reklaam ei ole juriidiliselt defineeritud, ei ole piisav, et ära hoida poliitilise sõnumiga teavituste finantseerimine avalikest ressurssidest. Teisalt, ei ole vaja ellu kutsuda järjest rohkem seadusesätteid, et siis nendest taas kõrvale hiilida. Kriitilise tähtsusega on asjaolu, et avaliku huvi sildi all tegeletakse poliitilise teavitustööga. Ettekandest inspireerituna pakuti välja, et võiks kaaluda teiste riikide parima praktika näiteid – Belgiast, Taanist, Andorrast jt – ehk oleks midagi õppida juba olemasolevast regulatsioonist ning kasutada seda Eesti valitseva olukorra muutmiseks.

Ümarlaual toimunud arutelu modereeris Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Tarmu Tammerk.

Korruptsioonivaba Eesti tänab Riigikontrolli töötajaid ettekande eest ja osalisi!

Ümarlaud toimus projekti “Korruptsioonivastased institutsioonid ja institutsionaalse suutlikkuse kitsaskohad korruptsioonivastaste meetmete jõustamisel Kesk- ja Ida-Euroopa riikides” raames. Üritust rahastas Euroopa Komisjon kriminaalpreventsiooni ja kuritegevuse vastase võitluse programm.