Kokkuvõte seminarist "Efektiivne korruptsiooniennetus kohalikus omavalitsuses"

30.04.2014

24. aprillil korraldas Korruptsioonivaba Eesti Paides kohaliku omavalitsuse liikmetele ja töötajatele suunatud seminair “Efektiivne korruptsiooniennetus kohalikus omavalitsuses: praktiline koolitus korruptsiooniriskide hindamiseks ja maandamiseks"

Seminari eesmärgiks oli teavitada uusi kohalike omavalitsuste koosseise efektivsest korruptsiooniennetuest. Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Jaanus Tehver tegi esmalt ülevaate uuest korruptsioonivastasest seadusest. Lisaks arutas oma ettekandes korruptsioonist teavitajate kaitse vajaduse ja võimaluste üle.

Jaanus Tehver rõhutas, et korruptsiooniennetus on edukas vaid siis, kui see on süsteemne ja läbimõeldud tegevus, mis on osa omavalitsuse juhtumiskultuurist. Oluline on mitte lähtuda vaid korruptsiooni seaduslikust tõlgendusest, vaid tekkinud olukorrast ja selgest mõistusest.

Seejuures on abiks just korruptsioonist ja selle ohust teavitamise süsteem, mis on efektiivseim meetod maandamaks korruptsiooniriske. Sarnaselt eespool mainituga, ei anna Korruptsioonivastane seadus selleks piisavalt täpseid ettekirjutusi ja on iga KOVi enda huvides turvaline teavitamise süsteem välja töötada. Vilepuhujate kaitse alast seadust ja regulatsiooni tuleks aga kindlasti täiendada.

Anneli Sihver Rahandusministeeriumist keskendus oma ettekandes huvide konflikiti vältimise teemale, esitades auditooriumile juhtumeid päriselust. Täpsustati kõrvaltegevuste ja seotud isikute mõisteid ning pakuti näiteid praktilisteks lahendusteks.

Toomas Plaado Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroost rääkis korruptsioonijuhtumitest politsei perspektiivist - olukordadest, kus korruptsiooniriskid on realiseerunud kuriteoks.

Päeva viimaseks ettekandjaks oli Airi Mikli Riigikontrollist, kes rääkis kogemustest KOVie auditeerimisel. Ligi 75% kõikidest volikogude ja valitsuste liikmetest on seotud mõne ühinguga, tõstes oluliselt huvide konfliktist tulenevat korruptsiooniriski. Airi Mikli tutvustas erinevaid võimalusi selle olukorra adekvaatkseks hindamiseks ja riskide maandamiseks. Sarnaselt päeva esimese ettekandjale, rõhutas Mikli, et lisaks teadlikkusele ja eetikale, on KOVide korruptsioonitaset enim mõjutavaks faktoriks juhtide eeskuju. Samuti pole võimamalik ega vajalik jälgida kõiki valdkondi. Iga KOV peaks kaardistama oma korruptsiooniriskid ning lähtuma selles loodud prioriteetidest.

Seminaril osales 42 kohaliku omavalitsuse esindajat. Osalejad pidasid üritust valdavalt hästi või väga hästi korraldatuks. Samuti oli suurem osa osalejaid arvamusel, et seminar aitas tõsta nende teadlikkust korruptsiooniennetusest, sellega seotud seadustest, väärtustest ja praktikatest ning ürituse käigus oli võimalik jagada kogemusi ja luua kontakte teiste teemaga seotud asutuste esindajatega. Osalejad leidsid, et küsimuste ja arutelude jaoks ei olnud piisavalt aega ette nähtud ning seda üritavad korraldajad järgmisi üritusi planeerides arvesse võtta.

Korruptsioonivaba Eesti tänab kõiki ettekandjaid ja osalisi!

Seminar toimus projekti “Korruptsioonivastased institutsioonid ja institutsionaalse suutlikkuse kitsaskohad korruptsioonivastaste meetmete jõustamisel Kesk-ja Ida-Euroopa riikides” raames. Üritust rahastas Euroopa Komisjon kriminaalpreventsiooni ja kuritegevuse vastase võitluse programm.