Kokkuvõte koolitusest "Praktiline korruptsiooniennetus"

23.04.2015

16. aprillil korraldas Korruptsioonivaba Eesti (KVE) Tallinnas riigiametnikele suunatud koolituse “Praktiline korruptsiooniennetus".

Koolituse eesmärgiks oli nõustada ametnikke korruptsiooniriskide kaardistamisel ja maandamisel. Selgitada lobitöö olemust, anda ülevaade riigi poolt tellitavatest uuringutest ja nende efektiivsemast kasutamisest otsuste langetamisel. Samuti anda praktilisi nõuandeid korruptsiooniohtlike olukordade vältimiseks ja pakkuda aruteluvõimalust oma ala ekspertidega.

Koolituspäeva esimese ettekande tegi KVE poolt 2014. aastal välja antud Eesti esimese lobiuuringu autor ning uuringu läbiviija Hanna Jemmer. Käsitletud teemad hõlmasid lobiregulatsiooni (õigemini selle puudumist), läbipaistva seadusloome kaasamispraktikaid, lobimisega seonduvaid riske ning pakuti praktilisi lahendusi lobimaastikul muutuste läbiviimiseks. Lobiuuringu ettekandele järgnes arutelu KVE juhatuse liikme ning kommunikatsioonieksperdi Jaan Vare juhtimisel.

Riigikontrolli tulemusosakonna auditijuht Raina Loom andis ülevaate selle aasta veebruaris ilmunud auditist “Riigi tegevus uuringute tellimisel”. Keskseteks küsimusteks olid uuringute tellimise läbipaistvus, uuringute kättesaadavus ja nende kasutamine poliitikakujundamisel. Ettekandest jäi kõlama, et uuringuid kasutatakse teadmistepõhisel poliitikakujundamisel vähe. Peamiselt kasutatakse uuringuid taustinfona. Uuringute tellimise võimekus on riigiasutustes ebaühtlane, uuringute tellimine puudulikult koordineeritud ning kõik tellitud uuringud pole avalikkusele lihtsasti kättesaadavad. Raina Loom tõi samuti välja uuringute tellimisega seotud probleemid riigihangete teostamisel. Mitmete riigiasutuste jaoks on riigihankemenetluse kohaldamine uuringute tellimisel keerukas, sest esitatud pakkumuste hindamine vaid objektiivsete ja mõõdetavate kriteeriumite alusel ei ole võimalik. Hea eeskujuna jäi koolitusel kõlama näitena toodud sotsiaalministeerium: kõige täpsemalt sõnastatud lähteülesanded ning parimad hankepraktikad.

Päeva viimase ettekande uuest ametniku eetikakoodeksist tegi Leno Saarniit, Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi lektor ning ametnikueetika nõukogu liige. Ettekande raames käidi läbi kuus eetikakoodeksi olulisimat ehk tuumväärtust. Iga tuumväärtuse juurde andis Leno Saarniit näiteid ning selgitusi. Samuti soovitas ta koodeksist juhinduda kõigil riigi- ja kohaliku omavalitsuse teenistujatel sõltumata sellest, kas seaduse mõttes on tegemist ametniku või töötajaga. Ametniku eetikakoodeks on aluseks väärika avaliku teenistuse saavutamiseks. Eetikakoodeksi paremaks rakendamiseks tuleks eetikakoodeksi järgimise kohustus lisada asutuse sisekorda.

Koolitusel osales 24 riigiametnikku. Osalejad pidasid üritust valdavalt hästi või väga hästi korraldatuks. Samuti oli suurem osa osalejaid arvamusel, et küsimuste ja arutelude jaoks oli piisavalt aega ette nähtud ning ürituse käigus oli võimalik jagada kogemusi ja luua kontakte teiste teemaga seotud asutuste esindajatega. Osalejad leidsid, et nad soovitaksid sarnasel üritusel osalemist edaspidi ka oma kolleegidele.

Koolitus toimus projekti “Korruptsioonivastased institutsioonid ja institutsionaalse suutlikkuse kitsaskohad korruptsioonivastaste meetmete jõustamisel Kesk-ja Ida-Euroopa riikides” raames. Koolitust rahastasid Euroopa Komisjon kriminaalpreventsiooni ja kuritegevuse vastase võitluse programmi raames ning Avatud Eesti Fond tegevustoetuse kaudu.

Korruptsioonivaba Eesti tänab kõiki ettekandjaid ja osalejaid!