Väärkäitumisest teavitajate kaitse ehk alternatiiv vaikimisele II

Projekt on lõppenud

Ühing Korruptsioonivaba Eesti allkirjastas käesoleva aasta märtsis lepingu osalemaks rahvusvahelises projektis väärkäitumisest teavitajate kaitse tõhustamiseks ja propageerimiseks.

Projekti koordineerib Transparency Internationali sekretariaat ning see keskendub korruptsioonist ja väärkäitumisest teavitajate kaitseks mõeldud parimate praktikate tuvastamisele ja üldsuse teavitamisele väärkäitumisest teavitamisest kui olulisest korruptsiooniennetuslikust meetmest.

Väärkäitumisest teavitamine on võimas vahend nii korruptsioonikuritegude avastamiseks kui ka ennetamiseks, kuid paraku on rikkumistest teavitajate kaitse paljudes Euroopa riikides sh Eestis senini ebapiisav. Ebatõhus regulatsioon ning vähene kaitse potentsiaalsete repressioonide eest pärast teavitamist pärsib oluliselt kodanike soovi ametivõime väärnähtudest informeerida ning negatiivsete tagajärgede kartuses jäävad paljud tõsised korruptsioonijuhtumid seetõttu päevavalgele toomata.

Erinevate projektipartnerite (Transparency Internationali Belgia, Kreeka, Itaalia, Läti ning Luksemburgi osakonnad ) koostöös analüüsitakse ja kaardistatakse väärkäitumisest teavitajate kaitseks rakendatavaid meetmeid projektis osalevates riikides ning tuginedes tulemustele sõelutakse välja parimad praktikad, et neid kombineerides luua soovitused tõeliselt tõhusaks väärkäitumisest teavitajate kaitse regulatsiooniks.

Ettevõtmisel on kaks dimensiooni – siseriiklik ning rahvusvaheline. Lisaks siseriiklikule dimensioonile, mille raames iga projektipartner keskendub oma riigi problemaatikale, valmib ka rahvusvaheline võrdlev  analüüs, mis annab ülevaate erinevate riikide seadusandlustest ja probleemikohtadest ning aitab väärkäitumisest teavitamise ja teavitajate probleeme paremini mõista.

Tegemist on mahuka projektiga, mille raames püütakse tõhustada regulatsioone projektiriikides ning tõsta teadlikkust vilepuhujate efektiivse kaitse olulisusest ka üleeuroopalisel tasandil.

Projekti rahvusvaheline olemus  loob võimaluse vastastikuseks õppimiseks  ning kvaliteetsete soovituste formuleerimiseks, mille rakendamisest võidaks terve ühiskond.

Projekt on jätkuks 2009 aastal läbiviidud projektile „Korruptsioonist teavitajate kaitse“.

Projekt vältab 2012 aasta detsembrist kuni 2013 aasta maini ning seda rahastab Euroopa Komisjon summas 21775.14€ programmi kriminaalpreventsioon ning kuritegevuse vastane võitlus raames. Samuti toetab projekti läbiviimist läbi ühingu tegevustoetuse Avatud Eesti Fond.