KVE võimekuse tõstmine poliitika kujundamise mõjutamisel läbi kaasava eestkostesüsteemi loomise ja rakendamise

Projekt on lõppenud

Ühing Korruptsioonivaba Eesti käivitab 01.04.2012 projekti „KVE võimekuse tõstmine poliitika kujundamise mõjutamisel läbi kaasava eestkostesüsteemi loomise ja rakendamise“Projekt kestab 12 kuud ning projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital summas 8681, 36€.

Eesmärk

Projekti eesmärgiks on suurendada ühingu eestkostevõimet ja töötada välja terviklik ning jätkusuutlik eestkostesüsteem ühingu liikmete ja kodanikeühenduste korruptsioonivastase võrgustiku liikmete ning teiste sidusrühmade seisukohtade koondamiseks ja avalikkusele ning otsustajatele edastamiseks, et seeläbi poliitikate kujundamist efektiivsemalt mõjutada.

Tegevused

Projekti käigus viib ühing läbi koosolekuid ning arutelusid sidusrühmadega, et tõsta koostöö kvaliteeti ning kasvatada nii ühingu kui ka sidusrühmade valmidust korruptsiooniprobleemidega tegelemiseks ning proaktiivseks tegutsemiseks. Süsteemse koostöö tulemusena valmivad ka kirjalikud dokumendid, millele tuginedes ühing edaspidi eestkostet teostab. Kirjalikult fikseeritud põhimõtete loomine muudab ühingu tegevuse läbipaistvamaks ning mõistetavamaks ka laiemale avalikkusele.

Väljundid

  • Koostöös sidusrühmadega valmib ühingu hea eestkoste tava, millele toetume eestkoste teostamisel.
  • Koostöös sidusrühmadega valmib ühingu strateegiline eestkoste plaan, mis kajastab meie eestkoste suundi tulevikuks.
  • Koostöös sidusrühmadega valmib ühingu esimene töökaart, mis sõnastab meie vahetud tegevused eestkoste teostamisel.
  • Kõik eelpoolmainitu saab meie kodulehel kättesaadav olema ka laiemale avalikkusele ning seda nii eesti- kui ka vene keeles.

Miks me kõike seda teeme?

Soovime, et kõik, kellel on huvi muuta Eesti ühiskond läbipaistvamaks ning ausamaks, saaksid hõlpsalt aimu meie tegevustest, plaanidest ning seisukohtadest ning võiksid loetu alusel otsustada meiega liitumise või koostöö üle, et siis üheskoos teha ettepanekuid vajalikeks muudatusteks ühiskonnas. Tahame viia inimeste ja vabaühenduste hääled ning seisukohad otsustajateni ning kasvada organisatsioonina piisavalt tugevaks, et võiksime kodanike ja kodanikeühenduste arvamust esindades regulaarselt kaasa rääkida Eesti korruptsioonivastaste poliitikate kujundamises.

Meie põhimõtted

Täiendavat informatsiooni projektist ning osalemisvõimalustest saab kirjutades aadressile - Kkaljuvee@transparency.ee