Korruptsioonivastase võimekuse uuring

Projekt on lõppenud

Ühing Korruptsioonivaba Eesti osaleb Transparency Internationali poolt koordineeritavas rahvusvahelises projektis, mille käigus viiakse ühtse metoodika alusel 27 Euroopa riigis läbi samaaegne riikide korruptsioonivastaste süsteemide hindamine.

Projekti kogukestuseks on 24-kuud. Projekti rahastab Euroopa Komisjon programmi kriminaalpreventsioon ning kuritegevuse vastane võitlus raames summas 40 423.64€.

Projekti tulemuslikkuse suurendamiseks moodustatakse projekti juurde nõuandev kogu hinnatavate institutsioonide esindajatest.

Projekti läbiviimist korraldab Eestis ühing Korruptsioonivaba Eesti.

Olemus

Koruptsioonivastase võimekuse uuringut ehk NISi (National Integrity System) võib selle uuringuprojekti käigus käsitleda kui riigi korruptsioonivastaste institutsioonide süsteemi. Kui need institutsioonid funktsioneerivad puudusteta, siis moodustavad nad tervikliku ning mõjusa süsteemi korruptsioonivastaseks võitluseks. Vastupidises olukorras, kus nende institutsioonide tööd takistavad puudulikud regulatsioonid ning läbipaistmatu tegevus on korruptsiooni levik ühiskonnas tõenäolisem.

Uuring viiakse projektis osalevates riikides läbi Transparency Internationali poolt välja töötatud ühtsel metoodikal, mis sisaldab endas olukorra hindamist a) analüüsides kehtestatud regulatsioone ning b) viies läbi kvalitatiivsed intervjuud mõistmaks uuritavate institutsioonide toimimist praktikas.

Erinevalt näiteks korruptsioonitajumise indeksist (CPI) on tegemist objektiivse hinnanguga riigi pingutustele korruptsiooni ennetamisel ja tõrjumisel, tuues välja nõrgad kohad erinevates riigivalitsemise valdkondades ning andes suuniseid edasisteks reformideks korruptsioonivastases tegevuses.

Alates 2001. aastast on läbi viidud 50 NIS uuringut üle maailma.

Sisu

Eesti uuringu käigus vaadeldavateksNational Integrity Study
institutsioonideks on:

 • täidesaatev võim
 • seadusandlik võim
 • kohtuvõim
 • avalik sektor
 • õiguskaitseasutused
 • keskvalimiskomisjon
 • õiguskantsler
 • riiklik audit
 • erakonnad
 • meedia
 • kodanikuühiskond
 • erasektor