Korruptsioonialase enesehinnagu süsteemi juurutamine Eesti erasektoris

Projekt on lõppenud

Projekti eesmärgiks on ettevõtete enesekontrolli tugevdamine Eesti erasektoris, et vältida ettevõtetes võimalike korruptiivsete suhete tekkimist ning rõhutada ettevõtjatele korruptsiooni aktiivse ennetamise vajadust. Eesmärgi saavutamiseks on kesksel kohal spetsiaalse enesekontrolli küsimustiku (checklist) väljatöötamine erasektorile, mille abil ettevõtted saavad pidevalt ise hinnata korruptsiooniriske oma organisatsioonis. Esmakordselt lähtub selline initsiatiiv kodanikuühiskonnast ning rakendub mitmete mittetulundusühenduste ning katusorganisatsioonide koostöös, kaasates olulisi riigiüksusi ning erasektori organisatsioone. See tugevdab kodanikuühiskonna võimekust suuremahuliste ühiskonnaprotsesside algatamisel ning elluviimisel ning parandab kolme valdkonna vahelist koostööd edaspidisteks ettevõtmisteks.

 

Projekti käigus analüüsitakse korruptsiooni vältimiseks kasutusele võetud meetmeid eesti erasektori organisatsioonides ning tehakse soovitusi nende parandamiseks, töötatakse välja enesehinnangu kontroll-leht erasektorile, kujundatakse välja juhendmaterjal kontroll-lehe kasutamiseks ning korruptsiooniriske maandavate meetmete rakendamiseks ning selgitatakse ettevõtjatele nende rakendamise vajalikkust ning kasulikkust.

 

Olulisemad tegevused

 

  • Analüüs Eesti erasektori korruptsiooniriskidest ning võimalustest nende maandamiseks
  • Rahvusvaheline konverents "Korruptsiooniriskid erasektoris" - 8. septembril Tallinnas toimunud konverentsi avas justiitsminister Rein Lang. Teiste hulgas tegid ettekande endine Norsk Hydro asepresident ning Venemaa osakonna juhataja Arvid Halvorsen Norrast, advokaadibüroo Sorainen juhtivpartner Aku Sorainen ning Statoil Eesti peadirektor Helle Kirs-Toiger. Konverentsi kokkuvõte on kättesaadav siit.
  • Ettevõttediagnostika - 5 Eesti ettevõtte analüüs, selgitamaks välja erinevate profiilidega ettevõtete võimalikud korruptsiooniriskid
  • Erasektori korruptsiooniennetamise meetmete rakendamise manuaal
  • Enesekontrolli küsimustiku juurutamine erasektoris – projekti kandvaks eesmärgiks on saavutada parimate praktikate küsimustiku kui praktilise korruptsiooni ennetamise „tööriista“ regulaarne kasutuselevõtt
  • Regionaalsed seminarid ettevõtjatele (orienteeruv toimumisaeg detsember 2010-jaanuar 2011)

 

Oodatavad tulemused

 

Paraneb projektis osalevate kodanikuühenduste suutlikkus ja võimekus suuremahuliste, kogu ühiskonda mõjutavate tegevuste läbiviimisel. Aktiivne koostöö riigiasutustega ning erasektoritega projekti käigus loob eeldused ka tulevasteks ettevõtmisteks ning suurendab kodanikuühiskonna kaasatust ka selliste otsuste langetamisse, mis esmapilgul võivad paista kodanikuühiskonnast eraldiseisvatena, kui tegelikult omavad väga suurt tähtsust ühiskonna sidusal arengul.

 

Eesti erasektori organisatsioonid mõistavad enesekontrolli vajadust ning hakkavad süstemaatiliselt (orienteeruvalt aastase intervalliga) täitma selleks otstarbeks loodud enesekontrolli küsimustikku, et saada pidevat ülevaadet enda korruptsiooniriskidest ning hinnata muutusi võrreldes eelmiste hindamisperioodidega.

 

Läbivalt rõhutatakse projekti käigus ärieetika kui käitumise alustala arendamise vajadust Eestis. Projekti jooksul peaksid Eesti ettevõtjad hakkama nägema ärikultuuri kui ühte osa ühiskondlikust, korrektsest käitumisest ning selle seoseid ning mõju muudele valdkondadele.

 

Lingid

 

Korruptsioon ja erasektor