Korruptsiooni ennetamine ajakirjanduses

Projekt on lõppenud

Justiitsministeerium ja MTÜ Korruptsioonivaba Eesti sõlmisid 2008. aasta lõpus lepingu, mille eesmärgiks on korruptsiooni ulatuse kaardistamine Eesti ajakirjanduses, ajakirjanike korruptsiooni- ja eetikaalase teadlikkuse suurendamine ning uuriva ajakirjanduse edendamine.

 

Projekti taust:Ajakirjandusel on oluline roll korruptsiooni ennetamisel ühiskonnas, ent sageli on selle funktsiooni täitmine takerdunud ebapiisavatesse teadmistesse valdkonnast.Teisest küljest ei saa ajakirjandus täita korruptsiooni ennetaja rolli, kui ajakirjanduses endas korruptsiooni on.Vabariigi Valitsuse korruptsioonivastase strateegia 2008-2012 (03.04.2008 korraldus nr 164) tegemise käigus analüüsiti põgusalt korruptsiooni ajakirjanduses ja seati üheks eesmärgiks korruptsiooni vältimine era- ja mittetulundussektoris (eesmärk I).Meetme „Korruptsiooni- ja eetikaalase teadlikkuse suurendamine erasektoris“ (meede nr 4) on plaanitud muuhulgas kaks tegevust, mille täitjaks on märgitud MTÜ Korruptsioonivaba Eesti:4.3. Koolitused ajakirjanikele (sh maakonnaajakirjanikele) uuriva ajakirjanduse edendamiseks;4.4.Korruptsiooniprobleemi analüüs ajakirjanduses. Nimetatud tegevusi, metoodikat ja tulemusindikaatoreid on käesolevas projekti kirjelduses täpsustatud.  Projekti eesmärk on Eesti ajakirjanduse korruptsiooni ulatuse kaardistamine ning ajakirjanike korruptsiooni- ja eetikaalase teadlikkuse suurendamine.Projekti tulemusena on valminud MTÜ Ajakirjanduse Uurimis- ja Koolituskeskuse poolt läbi viidud süvauuring "Läbipaistvus Eesti ajakirjanduses". Uuring keskendub kahele aspektile, kuidas korruptsioon ning Eesti meedia on puutumuses. Esiteks on analüüsitud seda, kuidas Eesti meedia käsitleb korruptsiooni ning seeläbi kujundab ühiskonna arusaamu ja hoiakuid korruptsioonist. Teiseks vaatles uuring ka ajakirjanduse enda kui teataval määral avaliku võimu kandja ohustatust korruptsioonist. Lisaks sellele moodustab analüüsi ühe osa Transparency International Sloveenia eksperdi Simona Habiči poolt koostatud uurimus korruptsiooni ning meedia seostest erinevates ühiskondades üle maailma.

 

Novembris 2009. toimusid nii Tallinnas kui Tartus seminarid kus tutvustati ajakirjanikele läbiviidud uuringut ning selle pinnalt tehtud soovitusi.

 

Uuringust tegi seminaril ülevaate Tartu Ülikooli meediauuringute lektor Ragne Kõuts. Ettekannetega esinevad veel peatoimetajad ja uurivad ajakirjanikud. Korruptsiooni kajastamisest õiguskaitsja pilgu läbi räägib juhtiv riigiprokurör Lavly Lepp. Seminarist osavõtjad arutasid ka uuringust tulenevaid soovitusi, kuidas hoida ära huvide konflikti ajakirjanike seas.