Kodanikeühenduste korruptsioonivastane võrgustiku loomine

Projekt on lõppenud

Kodanikeühenduste korruptsioonivastane võrgustik on ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt 2009. aasta veebruaris algatatud kodanikuühiskonna liikumine, mis koondab endas erinevate valdkondade mittetulundusühinguid ning sihtasutusi, kellel on huvi ja tahtmist panustada korruptsioonivastaste põhimõtete kujundamisse ning korruptsioonivastasesse võitlusesse.

Praegusel hetkel on   MTÜ Korruptsioonivaba Eesti ainus mittetulundusühing Eestis, kes tegeleb sihipäraselt  ja järjepidevalt  korruptsioonivastase võitluse temaatikaga.

Hästi toimiv korruptsioonivastane võrgustik tagab suurema  kõlapinna ühiskonnas ja suurema ühenduste arvu osalemise konkreetses tegevuses  korruptsioonivastase võitluse temaatika käsitlemisel.

Pikaajalised eesmärgid

1.Ühiskonna korruptsioonialase teadlikkuse tõstmine
2.Korruptsioonivastase tegevuse laiaulatuslik aktiviseerimine - erinevate organisatsioonide, ühingute,  institutsioonide kaasamine konkreetsesse korruptsioonivastasesse tegevusse
3.Korruptsioonijuhumite arvu minimaliseerimine Eesti Vabariigis
4.Ühiskonna selgelt väljakujunenud ja aktiivse eitava suhtumise loomine korruptsiooni Eesti Vabariigis

Liitumine?

Liituma on oodatud kõik Eestis tegutsevad mittetulundusühendused, sõltumata nende tegevusvaldkonnast või tegevusulatusest. Siiski võiks ühendusel olla vähemalt 5 liiget ning senine tegutsemisaeg vähemalt 6 kuud. See tagab liikmesorganisatsiooni teatava jätkusuutlikkuse ning sisulised võimalused osaleda võrgustiku ettevõtmistes. Võrgustikuga liitumine ja liikmeksolek ei too kaasa mingeid rahalisi kohustusi - liikmetelt ootame vaid huvi ja tahtmist muuta ühiskonda läbipaistvamaks ning ausamaks!

Juba liitunud organisatsioonide nimekirjaga saab tutuvuda siin

Liitumissoovist tuleks anda märku e-maili teel info(at)transparency.ee

Miks liituda?

Tänu kodanikeühenduste korruptsioonivastasele võrgustikule on saanud võimalikuks korruptsiooniilminguid puudutava info laiem kättesaadavus erinevatest ühiskonnaelu valdkondadest. Väga erinevate tegevusvaldkondadega ühendusi koondades on võrgustik kui üks suur ning laienev korruptsioonialane kompetentsikeskus.

Võrgustiku kaudu saavad ühendused üheskoos väljendada oma muret ühiskonnas levivate korruptsiooniilmingute pärast, viies läbi ühisettevõtmisi ning koolituspäevi, esitades ühiseid seisukohti ning juhtides tähelepanu vajalikele muudatustele õigusloomes.

Võimalikult suur liikmeskond aga tagab laiema kõlapinna seisukohtade esitamisel ning seeläbi teeb võimalikuks selliste otsustusprotsesside mõjutamise, mis puudutavad korruptsiooni ennetamist ning selle vastu võitlemist.

Mida võrgustik seni teinud on?

Võrgustiku liikmed kohtuvad aastas kaks korda toimuval üldkoosolekul, kus arutatakse seniste tegevuste tulemuslikkust ning pannakse paika edaspidiseid töösuundi.

Üldkoosoleku poolt on kinnitatud regulaarselt kogunev võrgustiku töögrupp, mille ülesandeks on konkreetsete ettevõtmiste planeerimine ning läbiviimine.

2009 septembris toimus võrgustiku liikmetele korruptsioonialane koolistusseminar "Korruptsioon - mis see on?", kus korruptsioonieksperdid jagasid teadmisi korruptsioonivastase tegevuse põhitõdedest.

2009. aasta KOVide valimiste eel tegid ühing Korruptsioonivaba Eesti ning kodanikeühenduste korruptsioonivastane võrgustik avaliku üleskutse, et ärgitada inimesi valimisi vaatlema. Koostöös Vabariigi Valimiskomisjoniga valmistati ette ligi 70 vabatahtlikku, kes jälgisid valimiste õiguspärasust pea kõikides maakondades üle kogu Eesti. Valimisi vaadeldi ka 2011. aasta märtsis Riigikogu valimiste ajal - siis juba koostöös Avatud Eesti Fondi ning nende kaudu Eestis viibinud välisvaatlejatega. 

27. mail 2010 toimus kodanikuühenduste korruptsioonivastane kevadkonverents "Korruptsioon, kodanikuühendused ja läbipaistvus", kus selle üle, milliseid tingimusi peaks kodanikuühendus täitma, et ta oleks läbipaistev ja vastutav ning mida ühendused saavad ette võtta, et soodustada eetiliste põhimõtete levikut kogu ühiskonnas.

Lisaks sellel on võrgustiku liikmed aktiivselt osalenud ühingu Korruptsioonivaba Eesti korraldatavatel üritustel ja projektides. Mitme organisatsiooniga on välja kujunenud koostööprojekte ning ideid edaspidiseks realiseerimiseks.