Integrity Watch 3.0

Projekt on lõppenud

Integrity Watch 3.0 (IW 3.0) iteratsioon suunab andmed visualiseerimisest riskijuhtimisse. Alates 2014. aastast on IW juhtiv virtuaalne platvorm, mis jälgib poliitiliste otsuste tegemise terviklikkust kogu Euroopas. Vaata platvormi siit: https://www.integritywatch.eu/

IW kogub ja ühtlustab raskesti ligipääsetavad andmed otsingumootoriga platvormidele, võimaldades järelevalvaja rolli täitjatel, ajakirjanikel ja ametnikel hoida ametiisikuid kontrolli all. IW 3.0 osalevate riikide ring suureneb 8-lt 16-le ning projekti raames arendatakse huvide konflikti, lubamatu mõjutamise ja kuritegelike rahavoogude tuvastamise tööriistu.

Projekti eesmärkideks on:

1. Ühendatud andmekogude ning poliitilise korruptsiooni riskinäitajate loomine ja uuendamine ELi riikides.

  • Andmete kogumine ja andmebaaside loomine
  • Veebipõhiste platvormide loomine ja uuendamine
  • Riskinäitajate väljatöötamine

2. Õiguskaitseorganite, valitsusasutuste, kodanikuühiskonna ja meedia suutlikkuse arendamine andmete ja tehniliste vahendite kasutamisel poliitilise korruptsiooni avastamiseks ja ennetamiseks.

  • Pädevuse suurendamine, koolitusmaterjalid (juhendmaterjalid, taskuhäälingud jne.) ning veebiplatvormide piloottestimine potentsiaalsete kasutajatega
  • Võimalike kasutajate kaasamine platvormide ja riskinäitajate kasutamisse

3. Poliitilise korruptsiooni tõkestamist soodustavate parimate praktiliste tehnoloogiliste/andmepõhiste tööriistade, õigusaktide ja institutsioonide analüüs ja koostamine.

  • Kehtivate regulatsioonide (seadused, põhimäärused, reeglid) ning rakendamise ja vastavuse (konsultatsioonid, kasutajale suunatud teenused) tuvastamine ja süstematiseerimine
  • Raamistiku ja käitumise analüüs ja jälgimine vs vastavus ja tuvastusvõimekus

4. Luua Euroopa praktikakogukond parimate praktikate ja õppetundide jagamiseks ning avatud andmestandartide propageerimiseks.

  • Sidusrühmade kaasamine riiklikusse nõuanderühma
  • Riiklikes nõuanderühmades osalejate kaasamine Euroopa praktikakogukonda
  • Strateegiline kommunikatsioon poliitilise korruptsiooni ennetamiseks, avastamiseks ja vähendamiseks

Projekti rahastab Euroopa Liidu Sisejulgeolekufond - Politsei (European Union’s Internal Security Fund - Police)