Euroopa Liidu struktuurivahendite jagamisel tekkivate riskide hindamine

Projekt on lõppenud

 

 

Käesolevat uuringu läbiviimist toetas Euroopa Liidu Hercule II Programm (2007-2013). Programmi rakendajaks on Euroopa Komisjon. Programm loodi toetamaks tegevusi, mis võitlevad EL’i finantshuve kahjustavate pettuste, sealhulgas sigarettidega salakaubitsemise ja võltsingute vastu. 

(Lisainformatsioon http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.htm )

Ühing Korruptsioonivaba Eesti osaleb alates 2012. aasta novembrist rahvusvahelises projektis „EU Funds Watch“, mida rahastab Euroopa Pettusevastane Amet OLAF ning koordineerib Transparency Internationali Tšehhi osakond. Projekti eesmärgiks on Euroopa Liidu struktuurivahendite jagamisel ja kasutamisel tekkivate pettuseriskide analüüs ning parimate praktikate tuvastamine ning kaardistamine koostöös projektipartneritega. Samuti soovitakse projektiga suurendada teadlikkust pettuseriskidest struktuurivahendite haldamisega seotud ametnike seas. Projekti käigus valmib Eesti riske kaardistav uuring ning toimub ka vastavasisuline seminar. Lisaks eelnevale töötatakse koostöös partneritega välja rida soovitusi potentsiaalsete kitsaskohtade parandamiseks, tõhustatakse rahvusvahelist koostööd ning tõstetakse teadlikkust OLAFi tööst. Projektis osalevad lisaks ühingule Korruptsioonivaba Eesti Transparency Internationali Tšehhi, Leedu ja Ungari osakonnad.

Rohkem infot  Hercule II projekti kohta leiate siit

 

Seminar: Euroopa Liidu struktuurivahendite jagamisel tekkivate riskidega toimetulek

Ühing Korruptsioonivaba Eesti korraldas 5. juunil 2013. aastal Tallinnas seminari, kus käsitleti Euroopa Liidu toetusraha kasutamist Eestis. Euroopa Pettustevastase Ameti OLAF egiidi all toimunud seminari teemaks on EL-i struktuurifondide jagamisega seotud riskid ja erinevate asutuste kogemused riskide maandamisel ning järelevalve teostamisel. Seminar oli osa rahvusvahelisest projektist „EU Funds Watch“, mida rahastas Euroopa Pettustevastane Amet OLAF ning koordineerib Transparency Internationali Tšehhi osakond.

Seminari peamiseks sihtrühmaks oli rakendusüksuste töötajad, kes tegelevad struktuurifondide toetuste jagamise, menetlemise ja nende reeglipärase kasutamise kontrolliga. Samuti ka teiste teemaga kokkupuutuvate asutuste esindajad.

Ettekandega esinesid:

· Kristiina Tõnnisson – Ühingu Korruptsioonivaba Eesti uuringuekspert

· Kaur Siruli – Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna juhataja

· Politsei-ja Piirivalveameti korruptsioonikuritegude büroo esindaja

· Ühingu juhatuse esimees Jaanus Tehver

Seminaril oli 30 osalejat 

Osalejad pidasid üritust hästi korraldatuks, käsitletud teemad olid aktuaalsed ning asjakohased. Euroopa Pettustevastase Ameti OLAF ja Ühing Korruptsioonivaba Eesti kodulehte oli kunagi külastanud vastavalt 80 ja 60 protsenti osalejatest. Kõiki ettekandeid hinnati võrdlemisi ühtmoodi kõrgelt. Osalejad leidsid, et nende teadlikkus pettuseriskidest ja nende ennetamisest pigem tõusis ja enamikele võimaldas seminar jagada kogemusi ning luua kontakte teiste teemaga seotud asutuste esindajatega. Kõik 20 tagasiside ankeedi täitnud osalejat soovitaksid oma kolleegidele sarnasel üritusel osalemist.

Käesolev kajastab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon (OLAF) ei võta vastutust selles sisalduva teabe kasutamise suhtes.