Valitsus arutas PPA ja kapo uurimisalluvuse muudatusi

04.04.2013

 

Valitsus arutas täna kabinetinõupidamisel siseministeeriumi ette valmistatud määruse eelnõu, mis näeb ette politsei-ja piirivalveameti ja kaitsepolitseiameti vahelist uurimisalluvust korrastavaid muudatusi.

Eelnõu seletuskirja järgi on see tingitud vajadusest laiendada kaitsepolitseiameti uurimispädevust karistusseadustikus sätestatud ametialaste ja õigusemõistmisevastaste kuritegude uurimisel.

Ettepaneku järgi lähevad kaitsepolitseiameti pädevusse järgnevate kuriteokoosseisude uurimine: usalduse kuritarvitamine, riikliku järelevalve ebaseaduslik teostamine, mõjuvõimuga kauplemine, samuti toimingupiirangu rikkumine suures ulatuses, kui kuriteo on toime pannud president, rigikogu liige, valitsusliige, riigikontrolör, õiguskantsler, kohtunik, prokurör või mõni teine kõrgem ametnik.

Kapo uurida lähevad ka omastamine, usalduse kuritarvitamine, riikliku järelevalve ebaseaduslik teostamine, pistise võtmine, altkäemaksu võtmine, pistise vahendus, altkäemaksu vahendus, pistise andmine, altkäemaksu andmine, mõjuvõimuga kauplemine, ametialane võltsimine, toimingupiirangu rikkumine) kui kuriteo on toime pannud avalik-õigusliku või riigi osalusega või riigi asutatud juriidilise isiku juhatuse või nõukogu liige, kui tema tegevusega võib kaasneda oht riigi julgeolekule.

Samuti antakse eelnõu järgi kapo uurida kohtumenetlust tagava toimingu ebaseaduslik kohaldamine kohtuniku, prokuröri või politseiametniku poolt; kohtuniku poolt tõendi kõrvaldamine ja kunstlik loomine, kriminaalasja kohtueelse menetluse ja jälitusmenetluse andmete ebaseaduslik avaldamine kohtuniku, prokuröri või politseiametniku poolt.

Lisaks soovitakse eelnõuga viia määrus kooskõlla tänavu 1. aprillil jõustunud avaliku teenistuse seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse redaktsioonidega.

Allikas: PM Online