Valimispettusi uurivast politseiüksusest koondatud Heldur-Valdek Seeder: mind koondati riigikokku kandideerimise pärast

03.12.2015

Kevadel Vabaerakonna nimekirjas riigikokku kandideerinud ja valimistel pisut üle 100 hääle saanud Heldur-Valdek Seeder sai novembris PPA-st koondamisteate. Heldur-Valdek Seeder on kindel, et talle sai määravaks soov parlamenti pürgida.

"Peale 12 aastat laitmatut tööd politseis olen tänasega (30.11.2015) siis koondatud - riigikogu valimistel kandideerimise pärast. Mis on absurdselt kõlav demokraatliku riigivõimu allasurumisele suunatud kuritegu," kirjutas Helir-Valdor Seederi vend oma avalikus blogis.

Kuulnud võimalikust koondamisest, saatis korruptsioonikuritegude büroos töötanud Heldur-Valdek Seeder 2. oktoobril kapole kuriteokaebuse, milles soovis, et tema ülemuse Mati Ombleri suhtes tuleb kriminaalmenetlus läbi viia ning ta vastusele võtta seoses valimis- ja hääletamisvabaduse rikkumisega.

Kuna kuritegu ei ole kapo menetluspädevuses, lahendas avaldust riigiprokuratuuri järelevalveosakonna riigiprokurör. Kriminaalmenetlus otsustati alustamata jätta, alustamata jätmisel lähtuti kuriteokoosseisu tunnuste puudumisest.

Nii kaebusest kui riigiprokuratuuri otsusest teatas PPA korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombler 8. oktoobril oma kolleege.

"H. Seeder püüdis kuriteoavaldusega näidata, et olen tal takistanud olla valitud valimisel, mõjutanud teda mitte teostama valimisõigust, kasutades vägivalda või sõltuvust süüteo toimepanejast," tunnistas Ombler kirjas. "Puudutab see siis seda aega, kui eelmise aasta lõpus ootamatult selgus, et H. Seeder on ennast (ilma PPAga rääkimata või teavitamata) registreerinud ühe erakonna liikmeks ja lisaks sellele soovib kandideerida riigikogu valimistel erakonna nimekirjas," lisas ta.

Kuna korruptsioonikuritegude büroo menetleb ja analüüsib muuhulgas ebaausate poliitikute toimepandud kuritegusid, valimistel häälte ostmisi, ei saanud Ombler tekkinud olukorral kesta lasta ning andis Seederile mõista, et samal ajal kahte asja korraga ei saa teha. "Olla erakonna liige, kandideerida valimistel ja olla just selles büroos tööl."

Seeder astus Vabaerakonnast välja, kuid jätkas kandideerimist erakonna nimekirjas vabakandidaadina. Ka selline seis ei olnud PPA-le aktsepteeritav. "Huvide konflikt, objektiivsuse kahtluse alla seadmine, usaldusväärsuse kadu ja kaitsjate poolt kohtus meie menetlustele varju heitmise võimalus olid peamised kaalutlused, miks ma seda lubada ei saanud. Minu arvamuse ja seisukohtadega oli nõus ka PPA juhtkond."

Seetõttu tuli Seeder viia paariks kuuks üle majanduskuritegude büroosse, kus tal puudus võimalus valimise eelsel, selle kestel ja järgsel ajal korruptsioonikuritegude büroo asjades kaasa lüüa või valimistega seotud menetlusest osa saada. Väidetavalt said taolise otsuse kohta aasta alguses teate kõik töötajad.

Seeder kandideeris Vabaerakonna ridades ja sai riigikogu valimistel 104 häält. Kaks kuud pärast valimisi naasis ta tagasi korruptsioonikuritegude büroosse. Novembri lõpus sai ta koondamisteate. Väidetavalt pidi büroo loobuma ühest ametikohast.

Täna saatis Vabaerakonna esimees Andres Herkel kirja politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektor Elmar Vaherile seoses Vabaerakonna nimekirjas riigikokku kandideerinud Heldur-Valdek Seederi politseist koondamisega väidetavalt tema poliitilise tegevuse tõttu. "Avalikest teabevahenditest saime teada, et härra Seedrit on survestatud mitte jätkama Vabaerakonna liikmena ja mitte kandideerima riigikogu 2015. aasta valimistel. Tekkinud vastuolu tulemuseks on see, et Seeder on koondatud, sest bürool, kus ta töötas, oli väidetavalt vaja koondada üks ametikoht," tõi Herkel kirjas välja.

Herkel toonitas, et kodaniku õigust liituda erakonnaga piiratakse konkreetsete ametikandjate puhul, nagu näiteks politseiametnikud või kohtunikud. "Antud piirang ei lange Heldur-Valdek Seedri isikule, kuna ta ei olnud politseiametnik politsei- ja piirivalve seaduse tähenduses, vaid hoopis teenistuja avaliku teenistuse aeaduse (ATS) tähenduses."

"Kui kodanikul on õigus kandideerida ja olla erakonna liige, siis sellesse puutuv saab olla ainult tema ja erakonna asi, kui ei ole tõestatud, et sellega on seotud mõni õigusrikkumine. Meie arvame, et igale kodanikule peab olema tagatud võimalus vastavalt seadusele osaleda poliitilises elus ja anda oma panus. Eeldada, et erakondlik kuuluvus tähendab automaatselt, et töötaja hakkab rikkuma ametieetikat või käituma ebaausalt on vale. Kedagi ei tohi diskrimineerida selle eest, et ta soovib poliitilise tegevusega Eesti arengusse panustada või selle eest, et ta on valinud selleks Vabaerakonna," oli Herkeli seisukoht.

PPA pressiesindaja Tuuli Härson:

Kõigil ametnikel sh politseiametnikel on lubatud kasutada oma põhiseaduslikku õigust kandideerida riigikogu või kohalike omavalitsuse valimistel. Samas tuleb silmas pidada, et üksus, kus Heldur-Valdek Seeder kandideerimise ajal töötas, uurib erakondliku kuuluvusega inimeste korruptsioonisüütegusid ja ka valimistega seotud süütegusid näiteks hääle ostmine, valimispettus või ebaseaduslik agitatsioon. Aktiivne poliitik, kes ka ise valmistel osaleb, ei tohiks objektiivsuse tagamise kaalutlusel samal ajal olla ka valimisprotsessis järelevalve funktsioonis ning teiste poliitikutega seotud menetluste läbiviija. Panemata kahtluse alla Heldur-Valdek Seederi erapooletust ja meelekindlust politsei ülesannete täitmisel, peab huvide konflikti oht nii olulises küsimuses nagu valimised olema välistatud. Ükskõik milline süüteomenetlus peab olema aus ja erapooletu ning nii ka näima.

Heldur-Valdek Seederi ametikoha koondamine ei ole seotud kevadiste valimistega. Tänavu 1. detsembrist korraldati ümber töö korruptsioonikuritegude büroos, kus analüüsitalituse koosseisu vähenes ühe ametikoha võrra. Koondamisotsuse tegemisel võrreldi kõiki sarnast tööd tegevaid ametnikke ja nende ülesandeid. Heldur-Valdek Seederi ametikoht koondati, kuna tegemist ei olnud politseiametnikuga, mis tähendab, et ta ei saa vajadusel täita kõiki politseilisi ülesandeid. Samuti võeti arvesse, et teistel talituses sarnast tööd tegevatel inimestel on alaealised lapsed.