Uus käsiraamat aitab ametnikel huvide konflikte vältida

Justiitsministeeriumi pressiteade, 31.05.2011

Täna esitlesid justiitsministeerium ja rahandusministeerium huvide konflikti vältimise käsiraamatut, mille eesmärgiks on aidata nii ametnikel kui nendega suhtlevatel inimestel ära tunda võimalikke huvide konflikti olukordi ja anda soovitusi nende lahendamiseks.

Justiitsminister Kristen Michal ütles, et kuigi avaliku sektori töötajad paistavad viimaste korruptsiooniuuringute järgi pigem silma  oma korruptsiooni suhtes taunivama ja teadlikuma hoiaku poolest, tunnistatakse vajadust praktiliste juhiste järele just eetiliste valikute olukordades.

„Ilmselgelt ei ole võimalik kõiki eetiliselt probleemseid või kaheldavaid olukordi seadusega lahendada. Ja nagu on näidanud nii uuringud kui teiste riikide kogemused, mängib korruptsiooni ennetamisel olulist rolli just inimeste enda teadlikkuse suurendamine. Kui on olemas arusaamine, mis on aus ja eetiline ja mis mitte, on ka lihtsam hinnata enda ja teiste tegevust. See käsiraamat on kindlasti tähtis ja esimene abimees kõigile, kes vajavad nõu, kuidas tegutseda, kuid ei taha kohe hakata õiguslikku analüüsi tellima,“ rõhutas minister.

Michali sõnul tunnistas 24% Eesti ametnikest, et on tööl isiklikult huvide konflikti olukorraga kokku puutunud. „Ja tervelt 53% ametnikest sooviks saada täpsemaid juhtnööre, kuidas selliseid olukordi vältida või lahendada. Selleks  ongi välja töötatud veebipõhine juhend, mille lisaväärtus seisneb selles, et käsiraamatut saab jooksvalt täiendada ja inimestel on võimalik seal välja pakkuda nii uusi kaasuseid kui ka kaasa rääkida nende lahendamisel. Ehk siis tekib n-ö elav raamat, mis täieneb pidevalt küsimuste esitamise ja vastuste lisamisega.“

Justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja Mari-Liis Söödi sõnul on käsiraamat üles ehitatud hüpoteetiliste juhtumite kogumina, kus antakse soovitused huvide konflikti olukorra lahendamiseks.

„Kuigi näited on koostatud võimalikult eluliste olukordadena, on tegemist siiski hüpoteetiliste situatsioonidega. Käsiraamat ei ütle, mis on õige või mis on vale, ent aitab ametnikel, aga ka teistel avaliku sektori töötajail ja avalikkusel lahendada võimalikke huvide konflikti olukordi,“ ütles Sööt.

Sööt selgitas, et sedalaadi situatsioonid on nüansirohked ja alati ei ole võimalik üht lahendust välja pakkuda, mistõttu on juhendis välja toodud kaalutluskohad, millele tähelepanu pöörata.

„Näiteks võtame kasvõi kingituste teema, mis tekitavad sageli küsimusi. Nii selgus korruptsiooniuuringust, et ametnike hulgas on  üsna suur hulk neid, kes ei oska öelda, kas kingituse vastuvõtmine on korruptsioon või ei ole. Ja nii oleme käsiraamatus toonud kümmekond juhtumit, milles selgitatakse, millisel juhul kingitus on korruptiivne ja millisel juhul mitte, “ ütles Sööt.

Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna juhataja Kaido Paabusk märkis, et sageli on ebaeetilise käitumise põhjuseks ametnike ebapiisav oskus huvide konflikti ära tunda ning ebakindlus selliste olukordade lahendamisel.

„Huvide konflikti vältimise juhend peaks parandama ametnike eetika-alast teadlikkust ning suunama avaliku sektori asutusi ennetavaid meetmeid rakendama. Juhendmaterjalide ja koolituste positiivne mõju ametnike hoiakutele on kinnitust leidnud ka eetika-alastest uuringutest. Koolitustel osalenud ametnike hoiakud on eetiliste eksimuste suhtes reeglina taunivamad kui mitteosalenutel,“ ütles Paabusk. 

Käsiraamat sisaldab 37 juhtumi kirjeldust, mis on esitatud teemapõhiselt. Muuhulgas käsitletakse ametniku kõrvaltegevuste, vara ja töövahendite tarvitamise ja siseteabe kasutamise teemasid.

Käsiraamat töötati välja justiitsministeeriumi ja rahandusministeeriumi koostöös sinna olid kaasatud ametiasutuste personalijuhid ja ametnikueetika valdkonna koolitajad. Juhendi koostamine ja tutvustamine sisaldub ka arengukavas „Vabariigi Valitsuse korruptsioonivastane strateegia 2008-2012“.

Käsiraamatu leiate siit:  http://huvidekonflikt.just.ee/