Reiljan jäi riigikohtus lõplikult süüdi

26.05.2010

Riigikohus jättis Villu Reiljani, Tarmo Silla ja Aivo Pärna süüdimõistmise ja karistamise muutmata.

Riigikohtu kriminaalkolleegium nõustus maa- ja ringkonnakohtuga, et Villu Reiljani, Tarmo Silla ja Aivo Pärna tegudes on tuvastatud vastavalt pistise nõudmise, vahendamise ja lubamise süüteokoosseis.

Kolleegium on seisukohal, et maa- ja ringkonnakohtu otsustega on kindlaks tehtud, et Reiljani ülesandel küsis Sild Pärnalt raha otsustuste tegemise eest viimasega seotud äriühingu AS Wipestrex Grupp suhtes seoses Tallinnas aadressil Rävala 8 asuva kinnisasja pakkumismenetlusega.

Samuti on kindlaks tehtud, et Pärn nõustus talle esitatud pistise nõudmisega. Seega on kriminaalasjas tõendatud pistise võtmiseks ja andmiseks vajaliku kokkuleppe olemasolu. Süüdistuses ja kohtuotsustes loetletud otsustuste langetamine oli Reiljani pädevuses tema ametialaste volituste tõttu keskkonnaministrina tema ametiseisundi tõttu.

Kolleegium nõustus kaitsjatega, et jälitustoimingu protokoll tuleb osas, milles see kajastab 9. augustil 2006. aaastal asetleidnud Pärna ja Silla vestlust, tunnistada lubamatuks tõendiks ning jätta tõendikogumist välja. Jälitustoiminguga saadud teave on tõendina kasutatav vaid juhul, kui selle saamisel on järgitud seaduse nõudeid.

Riigikohus leidis, et jälitustegevuse teostamisel ei järgitud kriminaalmenetluse seadustiku nõudeid, kuna seda teostati eeluurimiskohtuniku suulise loa alusel. Seadus aga sellist võimalust ette ei näe.

Kolleegium leidis siiski, et kirjeldatud rikkumine ei too endaga kaasa kohtuotsuste tühistamist, kuna tegemist ei olnud kriminaalasja lahendamise seisukohalt määrava tõendiga.

Jõusse jäi Villu Reiljanile mõistetud karistus 2 aastat ja 3 kuud vangistust, mis jäeti tingimisi kohaldamata 3 aastase katseajaga, Tarmo Sillale mõistetud rahaline karistus 102 870 krooni ning Aivo Pärnale mõistetud rahaline karistus 143 440 krooni.

Süüdimõistev otsus tähendab Reiljanile ka lahkumist riigikogust, kuna põhiseaduse järgi lõppevad riigikogu liikme volitused ennetähtaegselt süüdi mõistva kohtuotsuse jõustumisel.

Riigkogu valimise seadus välistab Reiljani mineku riigikokku ka tulevikus, kuna riigikogu liikmeks ei või kandideerida isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust.

Tema asemel saab riigikokku Jaan Õunapuu.