Pressiteenistus: Tallinn on järginud seadust kõigis prokuratuuri kahtlustuses esitatud episoodides

Tallinna linnavalitsus kinnitab, et prokuratuuri esitatud kahtlustuse kõigis episoodides on linn järginud seadust. Postimees avaldab linnavalitsuse selgituse muutmata kujul

Ühtlasi rõhutab linnavalitsus, et prokuratuuri ja kaitsepolitsei poolne jõukasutus linnavalitsuse läbiotsimiseks oli ebaproportsionaalne, sest kõik episoodidega seotud dokumendid on kättesaadavad avalikes dokumendiregistrites või on neid võimalik teabenõude korras linnavalitsuselt saada, teatas linnavalitsuse pressiteenistus.

Teder ja maadevahetus

Esiteks, episood mis puudutab Promptus Capital OÜ soovi vahetada kinnistuid Tallinna linnaga: Promptus Capital OÜ saatis 16. veebruaril 2015 Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele ettepaneku vahetada Tallinna linnale kuuluv kinnistu aadressiga L.Koidula tn 34a Promptus Capital OÜ kinnistuga aadressil Mäekalda tn 14. Linnapea Edgar Savisaar edastas antud ettepaneku abilinnapea Eha Võrgule tutvumiseks ning arvamuse kujundamiseks. Promptus Capital OÜ ettepanekule vastas 10. aprillil 2015 abilinnapea Kalle Klandorf, kes teatas, et soovitud maadevahetus pole võimalik, sest L.Koidula tn 34a kinnistuga on arvestatud Kadrioru pargi arengus ning see on linnale vajalik kinnistu.

Kunman ja Sihi 108

Teiseks, episood, mis puudutab ebaseaduslikku ehitist aadressil Sihi tänav 108. 11. augusti 2014 väljastati ehitusluba Sihi tn 108 üksikelamu laiendamiseks, kuid hilisem ehituskontroll tuvastas, et olemasolev projekti järgi säilitatav hoone on lammutatud ja ehitustöid ei teostata kinnitatud ehitusprojekti alusel. Seejärel tehti ettekirjutus ehituse peatamiseks. 22. juunil 2015 edastati omanikule tutvumiseks ning arvamuse ja vastuväidete esitamiseks elamu osalise lammutamise ettekirjutuse eelnõu. Lähtuvalt esitatud vastuväidetest ning seoses 1. juulil 2015 jõustunud uute õigusaktidega täiendas amet ettekirjutuseelnõud ning edastas 21. augustil 2015 omanikule tutvumiseks täiendatud eelnõu, millele omanik esitas 1. septembril 2015 vastuväited. Esitatud arvamuses toodu on hetkel läbivaatamisel ning linnaplaneerimisametis on ettevalmistamisel lammutuskorraldus.

Kofkin ja Raekoja platsi kelder

Kolmandaks, episood, mis puudutab Mündi tn 2/Raekoja plats 10/Saiakang 1 keldrikorrusel asuvate äriruumide rendilepingut: Tallinna linn ja Osaühing Estkompexim sõlmisid 24. aprillil 1997 tähtajalise rendilepingu antud ruumide kasutamiseks toitlustamiseks. Pärast lepingu tähtaja möödumist avaldas osaühing soovi lepingulist suhet jätkata ning 24. aprillil 2002 sõlmiti samade ruumide tähtajaline rendileping, millega rentnik kohustus muuhulgas investeerima äriruumide parendusteks vähemalt 500 000 krooni. 27. juunil 2007 sõlmiti osaühinguga samade äriruumide kasutamiseks uus tähtajaline leping. 12. aprillil 2010 sõlmiti uus leping, millega rentnik kohustus investeerima parendusteks 12 782,333 eurot. 14. märtsil 2011 läksid üürniku õigused ja kohustused üle Estkompexim Toitlustus OÜ-le seoses Osaühing Estkompexim jagunemisega, 2014. aastal tellis Tallinna Kesklinna Valitsus ekspertarvamuse 1Partner Kinnisvara Tallinn OÜ-lt äriruumide turuüüri teadasaamiseks. Ekspertarvamuse kohaselt on see 40 eurot/m2. Tähtajalise lepingu sõlmimise korral oli ettevõte nõus tasuma kõrgemat hinda kui turuhind, 41,80 eurot/m2. See muudatus toob linnakassasse iga kuu võrreldes varasema lepinguga 336, 59 eurot kuus rohkem.

Kofkin ja INTA kongress

Neljandaks, episood, mis puudutab INTA Kongressi osalejaid: Tallinna välissuhete osakond suhtles pakkumuse saamiseks Meriton hotelli ja Viru hotelliga. Meritoni kasuks otsustati seoses soodsama hinnaga. Pakkumisi tuli vaadata kompleksselt, nii ruumide renti kui majutust. Majutuse hinnas oli 10-eurone toa hinna vahe (Meritonis ühene tuba 60 eurot, Virus 70 eurot).

Tuulberg ja Kultuurikatel

Viiendaks, episood, mis puudutab Kultuurikatla kommunikatsioonisüsteemide/võrkude ehitushanget: Riigihanke pakkumuste esitamise kuupäev oli 29. august 2014 kell 14.00. Avamise protokolli kohaselt esitati 4 pakkumust — OÜ Astlanda ehitus ühispakkumuses koos aktsiaselts Ehitusfirma Rand ja Tuulberg, Antfire Tuleohutuslahendused OÜ, Caverion Eesti AS, Riito Ehituse AS. 03. september 2014 kvalifitseerusid kõik pakkujad peale Caverion AS-i, kel puudusid vajalikud registreeringud. Otsust ei vaidlustatud. 15. september 2014 tunnistati edukaks Riito Ehituse AS pakkumus kui kõige odavam pakkumine. 24. september 2014 vaidlustas otsuse Antfire Tuleohutuslahendused OÜ väites, et Riito Ehituse AS-i pakkumus on põhjendamatult madal. Hankija otsustas üle kontrollida kõik pakkumused ning tühistas 15. september 2014 otsuse. 21. oktoober 2014 käskkirjaga tunnistati vastavaks kõik pakkumised peale Riito, sest hankija leidis, et Riito on teinud pakkumisel olulisi minetusi. Käskkirjaga tunnistati edukaks pakkumuseks ühispakkujate Antfire Tuleohutuslahendused OÜ ja osaühing Tarfix pakkumus. 03. november 2014 esitas vaidlustuse Astlanda Ehitus OÜ seoses Antfire Tuleohutuslahendused OÜ ja OÜ Tarfix poolt kvalifitseerimiseks esitatud valeaendmetega. Kuna süüdistused oli tõsised, saadeti Antfire’ile täiendavate dokumentide esitamise nõue kvalfikatsiooni tõendamiseks. Antfire’i esitatud andmed ja tõendid ei lükanud ümber Astlanda andmeid, mistõttu anti täiendav võimalus süüdistusi ümber lükata. Samuti küsiti väidetavate valeandmete kohta informatsiooni algallikast ehk Skanska AS-ist. Skanska AS-i ja Antfire/Tarfix viimased selgitused saadi 11. november 2014. 13. novembril 2014 toimunud vaidlustustega seotud istungile Anfire/Tarfix esindaja kohale ei ilmunud. Kaaludes kõiki argumente ja võttes aluseks kohtupraktikat kvalifitseerimiseks esitatud valeandmete osas, leidis hankija, et Antfire/Tarfix kuuluvad valeandmete esitamise tõttu hankelt kõrvaldamisele ning edukaks tunnistati Astlanda/Rand&Tuulberg pakkumus. Vahepeal esitan hankija Anfire’le ja Astlandale ettepanekud pakkumuste jõusoleku tähtaja pikendamiseks, kuid tähtaega pikendas üksnes Astlanda. Antfire esitas vaidlustuse 27. novembril 2014 enda menetlusest kõrvaldamise osas, kuid tema pakkumuse jõusolek oli selleks ajaks möödunud ning vaidlustus jäeti läbi vaatamata. Kuna otsust ei vaidlustatud, siis sõlmis Kultuurikatel ehituslepingu OÜ-ga Astlanda Ehitus ja aktsiaseltsiga Ehitusfirma Rand ja Tuulberg.