Linnaametnik Lõugasele pistist andnud ettevõte üritab skeemitamisega nime puhtaks pesta

Tallinnale liiklusalaseid töid tegeva AS Signaal TM skeemitamiste tõttu on linn nüüd olukorras, kus neil on kuni 2017. aastani kehtiv leping ettevõttega, mis on välja kasvanud transpordiameti ekstöötajale Vello Lõugasele pistist andnud firmast. Kusjuures täpselt samasugust skeemi on kasutanud varem näiteks ehitusfirma Merko maadevahetuse kohtuasja tõttu.

Skeem iseenesest on lihtne. Teatavasti mõistis Harju maakohus esmaspäeval pärast aastaid kestnud protsessi Tallinna transpordiameti ekstöötaja Vello Lõugase süüdi pistise võtmises. Koos Lõugasega olid aga teiste seas kohtu all ka juriidilise isikuna AS Signaal ning füüsilise isikuna ettevõtte juht Ats Tamm. Mõlemad, nii firma kui ka Tamm, mõisteti süüdi Lõugasele pistise andmises.

AS-i Signaal ei ole aga äriregistri andmetel alates juba mullu novembrist enam sellisel kujul olemas, kuna firma jaotati järsku keset kohtuprotsessi kaheks: "hea pool" ehk AS Signaal TM, keda pole süüdi mõistetud ega kahtlustatud üheski kuriteos ning "paha pool" OÜ Liimi Kinnisvara, mis ise ja mille juht Ats Tamm on nüüd esimese astme kohtus süüdi mõistetud (kuna sellele firmale jäeti sama registrinumber ja juhatuse liige, nagu oli pooldunud AS Signaalil - toim.).

Linnal käed seotud

Probleem ongi nimelt selles, et kuna firma jagunemisel anti lepingud ning osa vara üle nn heale poolele, millel on aga nüüd uus registrinumber ja juhatus, siis ei ole firmaga lepingut omaval Tallinna linnal võimalik firma kriminaalsele seosele viidata ning ettevõttega tuleb koostööd edasi teha.

Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Tarvo Rüütelmaa sõnul on linna käed seotud, kuna tänaseks on kunagise patuse ettevõtte lepingud linnaga antud üle uuele äriühingule AS Signaal TM, millel on ka uus juht.

"Kuna uus äriühing tekkis vana AS Signaal jagunemisel ja kehtivad lepingud anti vana AS Signaali poolt uuele juriidilisele isikule AS Signaal TM-ile üle ja seda kahjuks tänane seadusandlus lubab äriühingul teha, siis on endise AS Signaal lepingute täitjaks uus AS Signaal TM koos uue äriregistri numbri ja juhiga. Uue AS Signaal TM-iga puudub alus lepingute lõpetamiseks ja seda sõltumata sellest, kas OÜ Liimi KV suhtes jõustub süüdimõistev kohtulahend või mitte," selgitas Rüütelmaa.

Pärides selle juhtumi kohta Tallinnaga endiselt lepinguid omava AS Signaal TM juhatuse liikmelt Andri Tõnsteinilt sai siinkirjutaja lakoonilise vastuse, et firmal puudub seos süüdimõistetud ettevõttega OÜ Liimi KV. Siiski on lisaks linna kinnitusele ka äriregistri järgi kerge kindlaks teha, et mõlemad nimetatud firmad on tekkinud AS Signaal jagunemisest ning vähe sellest: registris on märgitud mõlema firma kontorite asukohtadeks identsed aadressid. Seega on seos firmade vahel täiesti olemas.

Küsimusele aga, et miks siis otsustati kohtu all olev AS Signaal selliselt ümber formuleerida, teatas Tõnstein, et tegemist oli ettevõtte omaniku otsusega ettevõte restruktureerida, eraldades kinnisvara liikluskorraldusteenuse osutamise valdkonnast.

Firma poolitamisega pesti selle nimi puhtaks

Nimetatud juhtumi juures tundub siiski vägisi, et AS Signaal poolitati justnimelt selleks, et pesta firma nimi puhtaks. Kuna läinud aasta novembrist ei ole enam olemas AS-i Signaal, mis oli kohtu all, vaid on selle järglased OÜ Liimi KV ning AS Signaal TM, siis on väga kerge teha üks neist patuoinaks, samal ajal, kui teine firma säilitab kõik AS Signaaliga sõlmitud lepingud ning osa varast ja tegutseb rahulikult edasi.

Kuigi tegemist on nutika skeemiga, ei ole see siiski ajaloos mitte esimene kord, kui selliselt üritatakse enda nime puhtaks pesta. Nimelt jagas ettevõtja Toomas Annusele kuuluv Merko Ehitus end 2008. aasta suvel maadevahetuse taagast vabanemiseks samuti kaheks. Nn va­na Mer­ko muu­tis toona ni­me AS-iks Jär­ve­va­na, ku­hu jäe­ti kõik maa­de­va­he­tu­se­ga seo­tud kaht­lus­tu­sed ja 250 miljo­ni kroo­ni väär­tu­ses va­ra, et kat­ta koh­tus süüdimõist­mi­se kor­ral võima­lik mõis­te­tav maksimumka­ris­tus.

Sa­mal päe­val äri­re­gist­ris uues­ti re­gist­ree­ri­tud AS Mer­ko Ehi­tus aga jät­kas ehi­tus­te­ge­vust ning hangetel osalemist puhtalt lehelt.

Seadus lubab vangerdusi

Advokaadibüroo Borenius partner Karina Paatsi selgitas Delfile, et eelpool nimetatud skeemi lubab äriühingute jagunemist reguleeriv äriseadustik, mis võimaldab jagunemist kahel viisil: jaotumise ja eraldumise teel.

"Jaotumisel annab jagunev ühing omandavatele ühingutele üle kogu oma vara ning jagunev ühing ise lõpeb. Eraldumisel annab jagunev ühing üle osa oma varast ning jääb ka ise alles," selgitas Karina Paatsi.

Antud juhul siis ongi tegemist AS Signaal (uue ärinimega OÜ Liimi KV) jagunemisega eraldumise teel, kus osa vara jäi jagunevale ühingule ning ülejäänud osa läks uuele, jagunemisel asutatud osaühingule (AS Signaal TM).

Karina Paatsi sõnul sätestab jaguneva ühingu võlausaldajate huvide kahjustamise vältimiseks äriseadustik jagunemisel osalevatele ühingutele mitmed kohustused.

"Jagunemisel osalevad ühingud peavad teavitama jagunemisest võlausaldajaid väljaande „Ametlikud Teadaanded“ kaudu, andes võlausaldajatele 6-kuulise tähtaja nõuete esitamiseks. Kuue kuu jooksul vastava teate avaldamisest saavad võlausaldajaid nõuda oma nõuete tagamist, kui nad põhistavad, et jagunemine võib nende nõuete täitmist ohustada," ütles vandeadvokaat.

Lisaks eelöeldule on võlausaldajate huvid kaitstud ka äriseadustiku regulatsiooni kaudu, mille kohaselt vastutavad jagunemisel osalevad ühingud solidaarselt enne jagunemise äriregistrisse kandmist tekkinud jaguneva ühingu kohustuste eest.

Ettevõtted süüdi pistise andmises

Kohus karistas esmaspäeval Tallinna transpordiameti ekstöötajat Vello Lõugast pistise korduva võtmise dokumendi võltsimise ja võltsitud dokumendi kasutamise eest kaheaastase tingimisi vangistusega kolmeaastase katseajaga. AS-i Signaal juhatuse liige Ats Tamm sai pistise korduva andise eest samasuguse karistuse ja AS-i K-Projekt juhatuse liige Rein Annusver pistise andmise ning võltsitud dokumendi kasutamise eest üheaastase tingimisi vangistuse kolmeaastase katseajaga.

Juriidiliste isikutena kohtu all olevatele AS-ile Signaal, uue ärinimega Liimi Kinnisvara AS-ile määras kohus 100 000 euro suuruse rahalise karistuse, AS-ile K-Projekt, uue ärinimega OÜ-le Ahtri Projekt aga 70 000-eurose rahalise karistuse.

Süüdistuse järgi võttis tollane liikluskorralduse osakonna juhataja Lõugas 2010. aasta mais ühelt firmalt pistist 18 000 krooni ehk 1150 eurot. Peale selle võttis ta sama aasta juulis 125 000 krooni ehk ligi 8000 eurot pistist AS-i Signaal juhilt Ats Tammelt.