Korruptsioonikomisjon: riigikontrollil võiks valimiskampaania osas olema rohkem volitusi

23.01.2014

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon taunis täna Tallinna ja Tartu kohaliku omavalitsuse (KOV) juhtide osalemist reklaamikampaaniates enne 2013. aasta KOV volikogu valimisi ning pidas seda ebaeetiliseks.

„Uurimisel selgus, et kõik reklaamid ja üritused olid täielikult või osaliselt finantseeritud avalikest vahenditest. Reklaamiekspertide hinnangul oli reklaamitavatel ettevõtmistel valimiseelsel perioodil poliitiline alatoon,“ ütles korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Andres Anvelt.

Erikomisjon leidis, et reklaamis osalenud poliitikud võisid saada ebavõrdse ja põhjendamatu eelise teiste valimistel osalenud inimeste ees. Need avaliku raha eest tehtud mitmeti tajutavad reklaamid võisid riivata paljude õiglustunnet.

Erikomisjon tegi riigikogu põhiseaduskomisjonile ettepaneku kaaluda riigikontrolli pädevuse laiendamist ja asjassepuutuvate seaduste täiendamist KOV üksuste juhtide üldiste käitumiskohustustega.

„Riigikontrollil peaks olema õigus kontrollida kohaliku omavalitsuse eelarve raha kasutamise mõistlikkust ja otstarbekust, sest tegu on maksumaksja rahaga,“ kommenteeris Anvelt.

Erikomisjon osutas probleemile, et avaliku teenistuse seaduses sätestatud üldised käitumiskohustused KOV üksuse juhtidele ei kohaldu, kuna nad täidavad poliitilise iseloomuga ülesandeid (sh KOV volikogu liikmed, valla- ja linnavalitsuse liikmed ning osavalla- või linnaosavanemad).

Valla- ja linnavalitsuse liikmete, sh linnapeade ja vallavanemate vastutusala ei ole määratletud ka kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses. Erikomisjon jõudis järeldusele, et nimetatud seadustesse tuleb lisada omavalitsusjuhtide üldised käitumiskohustused. Muidu jääb vaieldavaks, kas need inimesed on ametikohustusi rikkunud või mitte.

Kolmandaks, erikomisjon juhtis tähelepanu, et politsei ei tohiks siduda oma tegevust korruptsiooniohtlike olukordade tuvastamisel erikomisjoni tehtava töö ja antud hinnangutega. Erikomisjoni hinnangud ei saa oma olemuselt olla politsei otsuste suhtes ülimuslikud.

„Erikomisjon on valmis igakülgseks koostööks õiguskaitseorganitega. Kõik erikomisjoni töös kogutud materjalid on politseile õigusliku hinnangu andmiseks kättesaadavad ka Riigikogu veebilehel,“ ütles Anvelt.

Hinnangu kujundamisel võeti aluseks asjaomaste kohalike omavalitsuste vastuskirjades esitatud andmed ning õigusala esindajate ja reklaamiekspertide seisukohad.