Kohus: Mart Viisitamm on osaliselt süüdi!

19.04.2010

Täna mõistis Pärnu Maakohus süüdi ekslinnapea Mart Viisitamme (29) ja endise aselinnapea Simmo Saare (29) neile ametitegevuse käigus teatavaks saanud saladuse hoidmise kohustuse rikkumises.

Süüdistuse kohaselt edastas Viisitamm Pärnu spordihalli ehitamise pakkumiste esitamise ajal ühe ettevõtte esindajale võrdlustabeli teiste ettevõtete esialgsete pakkumiste detailidega ning andis sellega eelise just sellele firmale lõpliku pakkumise esitamisel, teatas Pärnu maakohtu pressiesindaja.

Kuna materjal sisaldas äritegevust puudutavat teavet, oli tegemist konfidentsiaalse informatsiooniga, mis oli teatavaks saanud Viisitammele ametitegevuse käigus. Avaliku teenistuse seaduse (ATS) § 67 kohaselt on ametiisikul kohustus hoida selliseid andmeid saladuses, seega pani Viisitamm nende andmete edastamisega toime karistusseadustiku (KarS) § 157 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Teine samalaadne süüdistus on esitatud Viisitammele ja Saarele seoses riigihankega „Pärnu linna tänavate hooldus 01.08.2008-31.07.2014“, mille raames edastasid nad ühe saabunud pakkumuse kolmandale isikule. Materjal sisaldas äritegevust puudutavat teavet, mis väljendus konkreetsel juhul hinna kujunemise avalikustamises, mida loetakse piiratud juurdepääsuga äriteabeks ning on ATS § 67 tähenduses muu konfidentsiaalsena saadud informatsioon.

Seega Viisitamm ja Saar, olles ametitegevuse käigus saanud teada pakkumuse sisu, mis sisaldas äritegevust puudutavat teavet ning mida nad olid seadusest tulenevalt kohustatud saladuses hoidma, panid koos ühiselt ja kooskõlastatult pakkumuse edastamisega toime KarS § 157 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Kohus karistas Viisitamme 350 päevamäära ning Saart 250 päevamäära suuruse rahalise karistusega, summa suurus sõltub süüdimõistetu suhtes kriminaalmenetluse alustamise aastale vahetult eelnenud aasta keskmisest päevasissetulekust. Viisitamme puhul on rahalise karistuse suuruseks 306 950 krooni ja Saare puhul 205 500 krooni.

Lisaks mõisteti mõlemalt välja sundraha, kummaltki 6525 krooni, toimiku koopiate kulu Viisitammelt 1000 krooni ja Saarelt 216,80 krooni ning Viisitammelt ja Saarelt solidaarselt dokumendiekspertiisi maksumus 20 940 krooni.

Veel süüdistati Viisitamme ja Saart Pärnu linna usalduse kuritarvitamises, millega oleks kuriteo lõpuleviimisel tekitatud linnale ligi kolme miljoni krooni suurune kahju. Samuti oli Viisitamm kohtu alla antud altkäemaksu võtmise ja Vello Kink (54) Viisitammele altkäemaksu andmise süüdistuses. Kõigis eelnimetatud süüdistustes mõistis kohus süüdistatavad õigeks süü tõendamatuse tõttu.

Õigeks mõistetud Kingi kasuks mõistis kohus Eesti Vabariigilt välja 165 600 krooni õigusabi kulude katteks. Samuti jättis kohus riigi kanda Viisitamme ja Kingi kaitsjatele tehtud toimiku koopiate kulu 1032,60 krooni, 6 000 krooni raamatupidamise ekspertiisikulu ning 615 krooni tunnistajate sõidukulu.

Tänase otsuse vaidlustamise soovist tuleb menetlusosalistel kohtule teatada seitsme päeva jooksul alates homsest. Kui selline teade tuleb, teeb kohus motiveeritud kohtuotsuse 28. maiks.