Huvide konflikti ennetamine vabaühendustes on nüüd lihtsam - uus käsiraamat!

Huvide konflikt on ohuks igale organisatsioonile, sealhulgas vabaühendustele, kelle jaoks on avatus, usaldusväärsus ja läbipaistvus töö tegemiseks üliolulised. Seejuures on selge, et igas korruptsioonijuhtumis on peidus huvide konflikt, aga kõik huvide konflikti olukorrad ei ole tingimata korruptiivsed. Vabaühendustelgi on tarvis pöörata tähelepanu huvide konflikti ja seeläbi ka korruptsiooni ennetamisele.

Tänapäeva Eestis on kodanikuühiskonna organisatsioonidel aina suurem roll nii avalike teenuste pakkumisel kui ka erinevate sihtrühmade huvikaitses. Seetõttu muutub järjest tähtsamaks ühingute tegevuse ausus, usaldusväärsus ja läbipaistvus. Üheks oluliseks usaldusväärsuse tagamise mehhanismiks on huvide konflikti vältimine ja ennetamine.

Inimesed tegutsevad tänapäeval väga erinevates rollides. Igale rollile on iseloomulikud teatud huvid – erarollile erahuvid, mis võivad olla seotud nii raha kui ka muude hüvede või eelistega. Kodanike huvide eest seistes on sageli keeruline eristada erahuve ühingu huvidest, kui tuntakse, et tegutsetakse olulise idee või põhimõtte nimel.

Rollidele esitatavad nõuded võivad olla vastuolulised ja tekitada olukorra, kus inimene kasutab ära ühte rolli teise hüveks või kasuks. Näiteks olles kohalikus omavalitsuses volikogu liige tegutsetakse volikogus selle nimel, et suunata toetusi mittetulundusühingule, mille juhatuses ollakse. Või ametnikuna tegutsetakse selle nimel, et ministeeriumiga sõlmitava teenuslepingu saaks ühing, mille töötajad on sõbrad või kursusekaaslased. Sellistes olukordades on inimesel kahetised huvid, mis on erisuunalised ja seeläbi konfliktsed.

Siseministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel on ühingul Korruptsioonivaba Eesti valminud "Huvide konflikti vältimise käsiraamat vabaühendustele".

Käsiraamatu eesmärgiks on teadvustada kodanikuühenduste liikmete seas huvide konflikti kui ühte väärkäitumiseni viivat riskiolukorda ning ja anda juhiseid selle ennetamiseks ja huvide konflikti olukorras käitumiseks. 

Ainuüksi käsiraamatust ei piisa, et muuta vabaühenduste tegevus ausamaks ja läbipaistvamaks. Iga vabaühenduse kohustus on vaadata kriitiliselt üle oma senised tegevuspraktikad ning analüüsida neid huvide konflikti seisukohast. Vabaühenduste võim ja mõjukus sõltuvad kodanike ja koostööpartnerite usaldusest. Usaldus tekib siis, kui usutakse, et kodanikuühendused tegutsevad avalikes ja mitte omahuvides.

Käsiraamatu valmimisel andsid nõu eksperdid Aive Pevkur (vabakutseline eetikaekspert; ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige) ning Anna Laido (endine poliitikaekspert Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidus; Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik).

Käsiraamat ilmub elektrooniliselt nii eesti kui ka vene keeles.

Ühing tänab sisendit andnud asjatundjaid, eksperte ja projekti rahastajat käsiraamatu valmimise toetamisel!