Euroopa Komisjon tõhustab võitlust korruptsiooniga

Euroopa komisjoni pressiteade, 6. juuni 2011

Euroopa Komisjon esitles täna meetmeid, millega tugevdatakse võitlust korruptsiooniga.

Korrutsioonivastase võitluse jälgimiseks ja hindamiseks hakkab Euroopa Komisjon alates 2013. aastast üle aasta välja andma korruptsioonivastase võitluse aruannet. Selles kirjeldatakse valdkonna suundumusi ja kõrvaldamist vajavaid puudusi ning hõlbustatakse üksteise kogemustest õppimist ja hea tava vahetamist. Aruanne põhineb erinevatel allikatel, sealhulgas olemasolevad (Euroopa Nõukogu, OECD ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni) järelevalvemehhanismid, sõltumatud eksperdid, sidusrühmad ja kodanikuühiskond.

Siseküsimuste voliniku Cecilia Malmströmi sõnul tuleb võitlus korruptsiooniga seada esikohale. „Kuigi meil on olemas kompleksne õiguslik raamistik nii rahvusvahelisel kui ka Euroopa tasandil, näeme, et selle rakendamine liikmesriigiti on väga erinev. Meie korruptsioonivastase võitluse aruanne võib luua poliitilise tahte tegutsemiseks,” rääkis ta.

Jätkuna tänasele algatusele teeb Euroopa Komisjon veel mitmeid ettepanekuid, mis puudutavad finantskuritegude kriminaaluurimise parandamise strateegiat, kuritegevusstatistika parandamise tegevuskava ning kuritegelikul teel saadud varade konfiskeerimist käsitlevaid eeskirju. Lisaks võtab komisjon 2011. aastal vastu uue strateegia, et võidelda ELi finantshuve kahjustavate pettustega.

Täna vastu võetud meetmete kogu on osa laiemast eesmärgist kaitsta Euroopa seaduslikku majandust, nagu on sätestatud ELi sisejulgeoleku strateegias, mida komisjon tutvustas 2010. aasta novembris. Sel sügisel teeb komisjon ka ettepaneku ELi kriminaaltulu jälitamist ja konfiskeerimist käsitleva ajakohastatud õigusraamistiku kohta ning kuritegevusstatistika kogumise parandamist käsitleva tegevuskava kohta.

Korruptsioon läheb ELi majandusele maksma hinnanguliselt 120 miljardit eurot aastas1, moodustades 1% ELi SKPst, mis on vaid pisut vähem kui Euroopa Liidu aastaeelarve. Sealjuures neli viiendikku ELi kodanikest peab korruptsiooni oma liikmesriigis oluliseks probleemiks.

1: Nimetatud näitarv põhineb asjakohaste institutsioonide ja asutuste (Rahvusvaheline Kaubanduskoda, Transparency International, ÜRO algatus Global Compact, maailma majandusfoorum, Clean Business is Good Business) 2009. aasta arvutustel, mille kohaselt korruptsioon hõlmab 5% terve maailma SKPst.

 

Allikas: Pressiteate täistekst