Korruptsiooniohu lubamist põhjendatakse teadmatusega

Riigikontroll tuvastas 15 kohalikus omavalitsuses kahe aasta jooksul läbi viidud auditi käigus hulgaliselt korruptsioonivastase seaduse rikkumisi, mida sageli põhjendati lihtsalt teadmatusega.

Näiteks tuvastas riigikontroll, et Vinni vallavanem allkirjastas vallavalitsuse korralduse sõlmida leping äriühinguga, milles ta oli osaline. Põltsamaa vallavanem allkirjastas korralduse, millega rahuldati ka vallavanema enda hajaasustuse veeprogrammi raames esitatud taotlus.

Piiranguid ametiisikute tegevuse kohta ettevõtjana või keeldu kuuluda äriühingu juht- või järelevalveorganisse ja teha järelevalvet iseenda kui ettevõtja üle, rikkusid viie - Kaarma, Tamsalu, Türi, Harku ja Värska valla ametnikud.

Kaarma, Türi ja Tamsalu vallavanemad väitsid seepeale riigikontrollile, et neil ei ole ülevaadet ametnike kuulumisest äriühingute juhtkonda või osanike hulka.

Harku vallavanema sõnul on tal see ülevaade olemas, kuid sellest hoolimata polnud ta rikkumiste lõpetamiseks midagi ette võtnud.

Kaarma ja Värska vallavanem rikkusid ka keeldu kuuluda valla osalusega äriühingu juhtorganisse.

Harku ja Jõgeva vallas ning Sillamäe ja Valga linnas olid omavalitsuse liikmed osalenud otsuste tegemisel, millega määrati eelarvest toetust nendele MTÜdele, kus nad olid juhatuse liikmed.

Omavalitsused võtsid enamasti tehtud etteheited omaks ja lubasid riigikontrollile, et viivad läbi koolituse ametnike seadusetundmise suurendamiseks. Riigikontroll soovitas välja kujundada konkreetne töökorraldus, kuidas regulaarselt ametnikke teavitada neile kehtivatest piirangutest ja sellega kõik nõustusid.

Info avalikustamata

Enamik omavalitsusi polnud majandusaasta aruandes andnud nõuetekohast ülevaadet selle kohta, milliste volikogu ja -valitsuse liikmetega - sealhulgas ka vallavanema või linnapeaga seotud ühingutega oli tehtud tehinguid.

Mitmel korral põhjendati info avalikustamata jätmist sellega, et tehingud olid toimunud turutingimustel ja siis ei ole nende avalikustamine vajalik. Riigikontrolli hinnangul tuleb aga tehingupartnerite nimed aruandes sellegipoolest avaldata.

Osaliselt toodi vabanduseks ka seda, et omavalitsusel polegi täielikku infot ametnikega seoste kohta ühingutega. «See selgitus tõendab riigikontrolli arvates järjekordselt vajadust pöörata omavalitsustes senisest rohkem tähelepanu ametiisikute kõrvaltegevuste väljaselgitamisele ja analüüsimisele,» seisis aruandes.

Ühe omavalitsuse raamatupidaja selgitas, et neil ei ole andmeid seetõttu, et volikogu liikmed ei ole lihtsalt kirjalikult saadetud järelepärimisele vastanud, hoolimata mitmekordsest meeldetuletusest.

Enamasti ongi omavalitsused püüdnud infot saada küsitluse ja raamatupidamise andmete abil, vaid Türi vald hankis infot ka äriregistrist - seda soovitab riigikontroll ka teistele.