Kohus mõistis Paikre prügila endised juhid tingimisi vangi

04.06.2023

Pärnu maakohus mõistis neljapäeval OÜ Paikre endise juhatuse liikme Kristo Rossmani ning arendusjuhi Ott Suti süüdi mitmes kuriteos ning määras neile karistuseks tingimisi vangistused.

Kohus tunnistas Rossmani süüdi omastamises, dokumendi võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises, usalduse kuritarvitamises ja korruptsioonivastases seaduses sätestatud toimingupiirangu rikkumises ning karistas teda tingimisi kahe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega ja määras talle kolmeaastase katseaja.

Kohus tunnistas Suti süüdi kuritegudele kaasaaitamises ja karistas teda tingimisi kaheaastase vangistusega ja määras talle kaheaastase katseaja.

Kohus rahuldas osaliselt OÜ Paikre tsiviilhagi ning mõistis OÜ Paikre kasuks Sutilt ja Rossmanilt solidaarselt välja tekitatud kahju 102 876,10 eurot ja ainult Rossmanilt lisaks veel 116 555,95 eurot.

Lääne ringkonnaprokurör Elle Keeman märkis pärast kohtuotsust, et prokuratuuri hinnangul andis kohus selge signaali, et sellise kuriteo toimepanemine ei ole ühiskonnas aktsepteeritav.

Rahakotid läksid segi
Süüdistuse kohaselt panid Rossman kui OÜ Paikre juhatuse liige ja arendusjuht Sutt toime nii omastamiste kui ka usalduse kuritarvitamise ning varavastaste süütegudega seotuna dokumentide võltsimise ning nende kasutamise. Pärnu maakohus mõistis mõlemad mehed täna süüdi.

Rossmanit süüdistati selles, et OÜ Paikre juhatuse liikmena, kellele oli usaldatud ettevõtte vara, kasutas seda volitusi omamata enda või kolmandate isikute huvides.

Kasutades ära oma õiguslikku võimu ehk õiguspädevust temale usaldatud võõra vara üle, kasutas või korraldas Rossman ebaseaduslikult isiklike kulutuste tasumise äriühingu vara eest.

Nii soetas Rossmann isiklikuks otstarbeks näiteks jalgrattaid, lasi teha oma isiklikule sõiduautole remonttöid, soetas oma elukohta konditsioneeri ja tankis kütust. Kolmandate isikute huvides tellis ta näiteks tellinguid, tasus erinevaid teenuseid lähedasega seotud ettevõttele ja toetas spordiklubi.

Samuti korraldas ta ebaseaduslikult transpordikulutuste tasumist seoses plastjäätmete sorteerimisega. Rossman pööras nende tegudega enda kasuks kokku 3765,92 eurot ja Suti kaasabil kolmandate isikute kasuks kokku 50 534,30 eurot.

Rossman oli OÜ Paikre juhatuse liikmena teadlik, et kõik arvetel kajastatud tehingud ei ole äriühingu huvides ega ettevõtlusega seotud, kuid sellele vaatamata kinnitas järjepidevalt teadlikult ja tahtlikult kulude kandmise OÜ Paikre varadest vastavalt vajadusele.

Rossmanile pandi ka süüks kolmandate osapoolte kihutamine teadlikult koostama ja esitama tegelikkusele mittevastavaid arveid.

Olles OÜ Paikre juhataja, kasutas Rossman ära oma õiguspädevust vastu võtta OÜ-le Paikre siduvaid otsuseid ning käsutada tema korralduses olevat äriühingule kuuluvat vara, ei täitnud oma ametialaseid ülesandeid ausalt ja õiguspäraselt, kahjustades sellega OÜ Paikre majandustegevust.

Maakohus leidis, et Rossman on Suti kaasaaitamisel sõlminud ajavahemikul 16.11.2015 kuni 15.10.2019 OÜ Paikre juhatuse liikmena OÜga Koguja kahjulikel tingimustel lepinguid, tekitades nii OÜ-le Paikre suure varalise kahju kokku summas 98 176,10 eurot.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv sätestab omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada vallas või linnas jäätmehooldust, mis tuleb sisustada jäätmeseaduse kaudu. Sellega seotud riigihankega tunnistas Pärnu linnavalitsus edukaks just OÜ Paikre esitatud pakkumuse.

Rossman kui OÜ Paikre juhatuse liige vastutas lepinguga võetud kohustuste täitmise eest. Lisaks määrati OÜ Paikre arvete kinnitamise ringi Sutt. Tehtud otsuste alusel sõlmiti OÜ Paikre nimel lepingud Rossmani ja Sutiga seotud juriidiliste isikutega ning eesmärgiks oli mõlema mehe enda majanduslik huvi.

Rikkusid korruptsioonivastast seadust
Saades ise korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangute rikkumisest kasu, jätsid Rossman ja Sutt teavitamata OÜ Paikre nõukogu enda seotusest lepingupartneritest osaühingutega.

Tehtud otsusete alusel sõlmiti OÜ Paikre nimel Rossmani ja Sutiga seotud juriidiliste isikutega erinevaid lepinguid, mille kogumaht ulatus oktoober 2019 seisuga summani 636 764,03 eurot. Ametiisikutena rikkusid Rossman ja Sutt teadvalt ühiselt ja kooskõlastatult korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangut eriti suures ulatuses.

Sutile pandi süüks, et ta aitas Rossmanil korraldada viimasele usaldatud võõra OÜ Paikre vara arvelt ebaseaduslikult kolmandate isikute huvides arvete tasumist.

Tegelikkusele mittevastavate arvete koostamise juhendamise ning nende arvete õiguse kinnitamisega aitas Sutt kaasa, et Rossman saaks jätta OÜ Paikre kestvalt varast ilma ning see muudeti teistele isikutele kuuluvaks.

Sutt teadis, et tegelikkuses puudusid temal ja Rossmanil sellisteks toiminguteks volitused, kuna vara ei kasutatud OÜ Paikre huvides ega ettevõtluses. Seega toimus vara teiste isikute kasuks pööramine ebaseaduslikult.

Sutt on võtnud ka altkäemaksu – ta nõustus 500 euro eest Oleg Pronini huvidest lähtuvalt tegutsema ja kasutas ära talle antud pädevust OÜs Paikre. Nimelt andis Sutt pärast 500 euro lubamist Proninilt 7. juunil 2019 Rossmanile teada, et arve 190 003 võib tasuda ning pärast 500 euro kättesaamist korraldas arve 190 017 tasumise.

Selliselt oli Suti OÜ-le Scandinavian Job Center täies ulatuses arvete eest tasumise korraldamine Pronini poolt tasustatud teene. Sutt rikkus oma tegevusega teadlikult ja tahtlikult enda töölepingus sätestatud kohustust informeerida tööandjat igast töötajale teadaolevast töö- või lepingudistsipliini rikkumisest ning majanduslikult kahjulikust tegevusest või toimingutest tööandja juures.

Samuti rikkus Sutt altkäemaksu vastu võttes OÜ Paikre mainet, mille hoidmise kohustus tuleb temaga sõlmitud ametijuhendist.

Kohtuotsus ei ole jõustunud ning selle saab vaidlustada Tallinna ringkonnakohtus.

Loe artiklit Postimehest.