Riigikontroll: omavalitsused ei kontrolli oma ametnikke

01.01.2010

Riigikontroll tuvastas kohalikke omavalitsusi auditeerides, et kõik olid teinud tehinguid vallavolikogu või -valitsuse liikmetega seotud ühingutega. Enamikus omavalitsustes ei järgita huvide konflikti vältimiseks mõeldud protseduurireegleid ega kontrollita ametnikke korruptsiooniohu vältimiseks.

Riigikontroll auditeeris 15 eri suurusega ja eri paigus asuvat omavalitsust ja selgitas välja, et paljud ei ole sisuliselt hinnanudki, millistele ametnikele korruptsioonivastasest seadusest tulenevad kohustused laienevad.

Ametiisiku huvide konflikti vältimiseks mõeldud protseduurireegleid ei järgitud kahes kolmandikus omavalitsustes. Teiselt tõi riigikontroll välja ka mitmeid positiivseid näiteid, kus ametiisiku taandumist sellistest otsustest kajastas omavalitsusorgani protokoll.

Info avaldamisega avalikkusele suunatud kontrollivõimalusi ei taganud nõutud ulatuses koguni neli viiendikku auditeeritutest.

Igas kolmandas auditeeritud omavalitsuses oli ametiisik rikkunud keeldu tegeleda ametikohaväliste kõrvaltegevustega.

Kõik auditeeritud omavalitsused olid teinud tehinguid ühingutega, millega olid seotud volikogu või valitsuse liikmed. Kuues auditeeritud omavalitsuses oli rikutud keeldu osaleda tehingus äri- või muu iseendaga seotud ühinguga.

Riigikontrolli analüüs näitas, et Eesti omavalitsuste volikogu ja valitsuse liikmete ning ametnike hulgas on märkimisväärsel arvul neid, kes on seotud mõne eraõigusliku ühingu tegevusega, olles ühingu juhatuse või nõukogu liige või aktsionär-osanik.

Omavalitsused alahindavad ohtu

Riigikontrolli hinnangul ei tegele omavalitsused süsteemselt korruptsiooni vältiva töökorralduse kujundamisega. Samuti leiti auditeerimise ajal, et mitmes omavalitsuses on rikutud ametiisikule kehtivaid piiranguid, mille tulemusena on tekkinud korruptsioonioht.

Riigikontrolli hinnangul ei kontrollita auditeeritud omavalitsustes valdavalt ametiisikute tegevust, mis võimaldaks korruptsiooni ennetada.

Sageli põhjendati tegevusetust veendumusega, et ametnikel on hea ülevaade üksteise tegemistest ja see välistab korruptiivsed teod.

Riigikontroll märgib, et ametiisiku seotus mõne eraõigusliku ühingu tegevusega ei ole iseenesest probleem, kuid võib selleks muutuda, kui ei teadvustata ametiisikule pandud kohustust hoiduda keelatud tehingutest. Risk selleks on seda suurem, mida sagedamini selline ühing on oma majandustegevuse kaudu omavalitsuse partneriks.

Kriitika ministrite pihta

Riigikontrolli hinnangul ei ole regionaalminister pööranud oma ülesannete piires piisavalt tähelepanu korruptsioonivastase kontrollikeskkonna arendamisele omavalitsustes, mille ilmekaks näiteks on see, et korruptsioonivastases strateegias 2008-2012 kokkulepitu elluviimine on viibinud.

Samuti leiab riigikontroll, et ministeeriumid, nii need kelle koordineerida strateegia on - regionaalminister, justiitsministeerium ning rahandusministeerium, kui ka need, kes peavad omavalitsusi puudutavaid ülesandeid konkreetselt täitma, peaksid strateegia täitmist tõsisemalt võtma.