Korruptsioonivastase teo tunnustuse pälvis avatud valitsemise teekaardi koostamine

09.12.2023
Pressiteade

Vabaühendus Korruptsioonivaba Eesti tunnustab tänase korruptsioonivastase päeva puhul Riigikantseleid, kelle poolt kokku kutsutud eksperdirühma töö tulemusel sündis 2023. a kevadel avatud valitsemise teekaart, mille eesmärk on parandada kaasavat otsustamist ja korrastada koostööviise avalike asjade ajamisel.

„Avatud valitsemise olulisust on 2023. a Eesti ühiskonnas raske üle hinnata – sellest, kui tõhusalt riik oma kodanikega koostööd teeb, sõltub nii meie kõigi usaldus riigi vastu, turva- ning ühtekuuluvustunne kui ka riigi konkurentsivõime, kestlikkus ja võime kriisiolukordades kiirelt optimaalseid otsuseid vastu võtta. Näeme ka oma igapäevases töös, et kaasava poliitikakujunduse praeguses praktikas on veel arvestatavaid lünki ja kitsaskohti, mistõttu on väga tänuväärne, et teekaardi loomise tarvis said ka need kaardistatud ning ettepanekud ja lahendused neist lähtuvalt kujundatud,“ selgitas Korruptsioonivaba Eesti ühingu tegevjuhi kohusetäitja Miriam Tõnismägi valikut.

„Teekaardi ettepanekud kaasamise parendamiseks on selged, otseselt probleemidest lähtuvad, seotud konkreetsete tegevuste ja mõõdikutega ning varustatud ka vastutava osapoole ja heade näidetega praktikast. Teekaardi rakendamise tulemuseks võiksid seega olla selgemad reeglid, asjakohased meetodid sidusrühmadega koosloomeks ja paranenud oskused, hoiakud ning koostöökultuur,” lisas tunnustuse valiku kohta Tõnismägi.

Avatud valitsemise teekaardiga saab tutvuda siin.

Korruptsioonivastase teo valimisel tehti sel aastal valik kolme nominendi hulgast.

Peaaegu sama suurt tunnustust pälvis ühingu liikmete poolt korruptsioonivastase teona sel aastal ka valitsuskoalitsiooni otsus nn katuserahadest loobuda. „Korruptsioonivaba Eesti on ühinguna aastaid soovitanud katuserahadest vabaühenduste rahastamise meetodina loobuda, kuna tegu on läbipaistmatu eelarvevahendite jaotamise protsessiga, mis ei suuda tagada riigi vahendite eesmärgipärast ning varjatud erahuvidest vaba kasutamist. Seetõttu on igati tervitatav, et sellel aastal on üks ebaefektiivne, ebaeetiline ja ebademokraatlik protsess meil riigi tasandil vähem,“ rõhutas Tõnismägi.

Lisaks soovib ühing teiste seas tunnustada ka Tallinna Tehnikaülikooli võistkonda, kes osales sel aastal esimest korda üleeuroopalisel tudengite eetikadebativõistlusel European Ethics Bowl. „Noored, kes huvituvad eetiliselt laetud teemadest ning soovivad end selles vallas ka rahvusvaheliselt proovile panna, et üheskoos konstruktiivse väitluse teel lahendusteni jõuda, väärivad igati meie tunnustust ning loodame, et Eesti tudengite meeskonna osalemine eetika-alasel väitlusvõistlusel saab iga-aastaseks traditsiooniks,“ kommenteeris Tõnismägi kolmandat nominenti.

Eelmisel aastal tunnustas Korruptsioonivaba Eesti Justiitsministeeriumi ja Registrite ja Infosüsteemide Keskust, kelle ühise koostöö tulemusena said kõik alates 1.oktoobrist 2022. a äriregistri andmetele tasuta juurdepääsu. Eelnevatel aastatel on korruptsioonivastase teo tunnustuse saanud veel sportlased ja treenerid, kes juhtisid tähelepanu jalgpallis toimunud väärkäitumisele, aidates kaasa väärtusnihkele ka teistel spordialadel.

Korruptsioonivastase teo auhinda annab Korruptsioonivaba Eesti välja juba 2016. aastast ning on ellu kutsutud selleks, et tunnustada tegu, mis on olnud märgilise tähtsusega korruptsioonivaba, ausa ja läbipaistva ühiskonna saavutamisel.