Valitsus võttis 18.03.2021 istungil vastu huvide konflikti vältimise juhised ministritele ja nende nõunikele ning lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele

19.03.2021

Eile, 18. märtsil valitsuse poolt vastu võetud juhised on välja töötatud lähtuvalt Euroopa Nõukogu korruptsioonivastase riikide ühenduse (GRECO) soovitustest, mis on riikidele kohustuslikud. Algselt täitmistähtajaga juuni 2020 antud soovituste hulka kuulusid:

  • Poliitiliste nõunike sobivust tuleb hinnata värbamisel enne ametikohale asumist, lähtudes aususe/eetika kriteeriumidest.
  • Vastu võtta kõrgete ametiisikute (ministritele ja poliitnõunikele) huvide konflikti teemalised käitumisjuhised (mis kataksid teemasid nagu kingitused, kontaktid kolmandate osapooltega, kõrvaltegevus, konfidentsiaalse info käsitlemine, töökoha vahetusega seotud piirangud) ning tagada juhiste rakendamine ja järelevalve.
  • Briifida ministreid ja poliitilisi nõunikke ametisse astumisel aususe ja eetika teemadest ja tagada neile samal teemal ka konfidentsiaalne nõustamine.
  • Luua reeglid kõrgete ametiisikute ja kolmandate osapoolte/lobistide vaheliseks suhtluseks, avalikustada selliste kokkupuudete kontaktid ja sisu.
  • Panna paika töökoha vahetuse reeglid/piirangud kõrgetele ametiisikutele peale valitsusest lahkumist.
  • Poliitilised nõunikud, kes on seotud ministrite otsuse tegemisega, peavad esitama huvide deklaratsiooni. Kaaluda huvide deklaratsioonide esitamise laiendamist ka ministri abikaasale/elukaaslasele ja temast sõltuvatele pereliikmetele (mis ei pea tähendama avastava info avalikustamist).

GRECOs tuleb Eesti aruanne uue, COVID-19-st põhjustatud tähtaja järgi arutlusele 24. märtsil 2021. 18. märtsil vastu võetud juhiste sisu on järgmine:

  • Huvide konflikti vältimise juhised ministritele ja nende nõunikele on eetikapõhimõtete kogum ja tegemist on läbipaistvuse kultuuri kujundavate põhimõtetega. Näiteks on ministril keelatud aasta jooksul pärast ametikohalt lahkumist asuda tööle oma valitsemisala äriühingu või sihtasutuse juhtimis- või kontrollorgani liikmena. Samuti peavad minister ja ministri nõunikud hoidma isiklikud, sh ärihuvid, ja avaliku huvi lahus. Juhiste kohaselt hindab minister nõuniku värbamisel tema võimalikku huvide konflikti riski, samuti tema vastavust avaliku teenistuse eetilistele ja professionaalsetele standarditele. Nii võiks minister enne töölepingu sõlmimist hinnata ka oma nõuniku majanduslikke huvisid. Minister saab vastavaid riske värbamisel teadvustada ja tagada seeläbi suurema läbipaistvuse poliitnõunike tegevuses. Minister ja ministri nõunikud peavad kasutama avalikke vahendeid säästlikult ning lähtuma põhimõttest, et need on mõeldud kasutamiseks vaid avalikes huvides.
  • Lobistidega suhtlemise hea tava täpsustab lobitöö ja lobisti mõisted ning kehtestab alates 30. juunist 2021 ametiisikutele kohustuse avalikustada vähemalt kord kvartalis asutuse veebilehel kohtumised lobistidega. Lisaks sisaldab see kohustust hoiduda vähemalt aasta jooksul pärast ametist lahkumist lobitööst oma endise ametiasutuse suhtes ja minemast tööle selle lobisti või tema esindatava huvirühma heaks, kelle suhtes ta viimasel aastal ametis olles otsuseid tegi. Kui ametiisik on vahetult enne ametisse asumist töötanud lobistina või mõne huvirühma huvides, tuleb tal aasta jooksul hoiduda toimingutest ja otsustest antud lobisti või huvirühma suhtes. Hea tava kohaldub ministeeriumi juhtkonna liikmetele, riigisekretärile ning teiste valitsusasutuste juhtidele ja nende asetäitjatele.

Juhised ja hea tava on kättesaadavad lehe paremal pool olevate linkide kaudu.