Vabaühendused korruptsiooni vastu annetus-toetusfond

15.03.2010

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) on käivitanud annetus-toetusfondi Vabaühendused korruptsiooni vastu, mille eesmärgiks on vabaühenduste võimekuse suurendamine korruptsioonivastases võitluses. Annetus-toetusfond käivitatakse väljaspool SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingus kavandatud kolme programmi ning fondi vara tekib juriidiliste ja eraisikute annetustest. 1. Fondi raames eraldatavate toetuste eesmärgiks on vabaühenduste projektide ja tegevuse toetamine korruptsiooni vähendamisel Eestis. 2. Fondi vara kasutatakse annetajate ettepanekute alusel käivitatud taotlusvoorudena paremate projektide toetamiseks või stipendiumikonkurssidena. Taotlusvooru ja konkursi avamise lähtudes ettepanekutest ja fondi laekunud vahendite mahust ning iga konkreetse taotlusvooru ja konkursi tingimused kehtestab KÜSK nõukogu. 3. Taotlusvoorud ja konkursid viiakse läbi ning taotlusvooru esitatud projektide menetlemine, aruandlus, avalikustamine ja järelvalve toimub SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital taotlusvooru avamise, taotluste ja heade ideede konkursi projektide menetlemise, toetuse avalikustamise ja toetuste kasutamise kontrollimise korra alusel arvestades taotlusvooru tingimustes sätestatud erisusi. 4. Projekti elluviimiseks või stipendiumi kasutamiseks sõlmitakse projekti või stipendiumi taotluse esitaja ja KÜSK vahel toetusleping, milles sätestatakse toetuse või stipendiumi kasutamise, teavitamise, aruandluse jt tingimused. 5. Annetused saab üle kanda KÜSK arveldusarvele nr 10220081526014, märksõna „Korruptsiooni vastu” ning vajadusel lisatakse muu konkreetse annetuse sihtotstarvet määratlev märksõna. Annetaja võib esitada ülekande selgituses annetaja nime, registrikoodi või isikukoodi ja aadressi, mille lausel KÜSK esitab vastavad andmed maksuhaldurile maksusoodustuste rakendamiseks. 6. Annetuste kasutamist korraldab KÜSK büroo. Tehtud annetusest arvestatakse maha fondi administreerimiskulud kuni 10% ulatuses annetusest, mis igakordselt lepitakse kokku annetajaga või annetuskampaania algatajaga.