Kokkuvõte seminarist "Korruptsioonist teavitamine: seadused, väärtused ja praktika avalikus sektoris"

30.10.2013

Ühing Korruptsioonivaba Eesti korraldas 22. oktoobril 2013. aastal Tallinnas seminari, kus käsitleti korruptsioonist teavitamist Eestis. Euroopa Komisjoni siseasjade peadirektoriaadi egiidi all toimunud seminari teemaks oli 1. aprillil 2013. aastal Eestis kehtima hakanud uus Korruptsioonivastane seadus, mis kohustab iga avalikku ülesannet täitvat asutust seadma sisse asutusesisesed korruptsioonist teavitamise mehhanismid. Seminari eesmärgiks oli selgitada nõuet, arutleda teavitamisega seotud hoiakute ja väärtuste üle ning tuua näiteid praktikatest maailmas ja Eestis. Seminar oli osa rahvusvahelisest projektist „Väärkäitumisest teavitajate kaitse ehk alternatiiv vaikimisele II“, mida rahastas Euroopa Liidu „Kuritegevuse ennetamise ja selle vastu võitlemise“ programm.

Seminari peamiseks sihtrühmaks olid riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste siseauditi ja personalispetsialistid. Samuti olid oodatud ka teised teemast huvitatud spetsialistid.

Ettekandega esinesid:

· Jaanus Tehver – Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees

· Cerlin Pesti – Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonnajuhataja

· Anna Myers – GRECO hindaja, Rahvusvahelise Vilepuhujate Võrgustiku ekspert ja koordinaator

· Ahto Nirgi – SEB Panga Balti divisjoni vastavuskontrolli juht

Seminaril oli 54 osalejat.

Osalejad pidasid üritust hästi korraldatuks, käsitletud teemad olid osalejate ametikohta arvestades valdavalt aktuaalsed ja asjakohased. Ühingu Korruptsioonivaba Eesti kodulehte oli kunagi külastanud 77 protsenti osalejatest. Kõiki ettekandeid peeti peamiselt heaks või suurepäraseks. Osalejad leidsid, et nende teadlikkus vilepuhumisega seotud seadustest, väärtustest ja praktikatest avalikus sektoris pigem tõusis. Mitmed osalejad oleksid soovinud, et seminar oleks võinud olla vähemalt 1 päev pikk, et teiste teemaga seotud asutuste esindajatega oleks olnud võimalik rohkem kontakte luua. 26-st tagasiside küsimustiku täitnud osalejast 25 soovitaks sarnasel üritusel osalemist oma kolleegidele.

Käesolev kajastab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles sisalduva teabe kasutamise suhtes.