Huvide konflikti maandamisest ühingu näitel

Huvide konflikti olukorrad on paratamatud ja iga inimene või organisatsioon puutub nendega kunagi kokku. Nende olukordades on vajalik huvide konflikt ära hoida.

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti (KVE) kodulehel on näha mitmed ühingu ettevõtmised huvide konflikti ärahoidmise teemal erinevates valdkondades. Näiteks lobireeglite vajadusest, Riigikogu katuserahast, kohalike omavalituste toetuste jagamisest mittetulundusühendustele. Samuti on seal soovitused eri valdkondadele huvide konflikti ärahoidmiseks: omavalitsused, erasektor, ajakirjandus.

Ajalehe Eesti Ekspress reporter on pöördunud KVE juhatuse poole, et teada saada, kas ühingu 2014.a. lõpu personaliotsuse tegemisel on arvestatud huvide konflikti maandamist. Vastus oli: juhatus arutas eelnevalt läbi võimalikud huvide konflikti kohad. Kogu protsessis oli huvide konflikt maandatud, otsuseid tegid ainult need, kellel ei ole seost tööle võetava inimesega. Teame hästi, et huvide konflikti olukorrad on paratamatud, aga vajalik on nendes olukordades huvide konflikt ära hoida, nagu ühing ka tegi.

2015.a. jaanuaris võttis ühingu juhatus eestkostespetsialistina tööle Tiiu Tehveri. Endine juhatuse esimees Jaanus Tehver (Tiiu Tehveri abikaasa) lahkus ühingu juhatuse esimehe kohalt 2014.a. detsembris, olles oma lahkumise plaanist teavitanud ühingut juba 2014.a. kevadisel üldkoosolekul.

Ühingu seisukoht võimaliku huvide konflikti olukorras on see: tuleb tuvastada huvide konflikti olemasolu ja valida korrektne käitumine. Eesmärk on see, et isik, kellest tulenevalt huvide konflikt võib tekkida, ei saaks mõjutada otsuse tegemist.

KVE on oma uue töötaja küsimuses käitunud vastavalt huvide konfliktide maandamise nõuetele. Need sammud võib kokku võtta järgmiselt:

1. Kui Jaanus Tehver tõi välja isiku võimaliku kandidaadina, oli ta eemaldanud kandidaadi CVst isiku tuvastamist võimaldavad andmed, et lasta teistel juhatuse liikmetel anda objektiivne hinnang isiku sobivuse kohta.

2. Pärast seda, kui teised juhatuse liikmed olid kinnitatud, et vastavate kompetentsidega isik oleks sobilik kandidaat, teatas Jaanus Tehver, et tegemist on tema abikaasaga. Alates sellest hetkest Jaanus ei osalenud isiku palkamisega seotud läbirääkimistel ega otsuste tegemisel.

3. KVE ei palganud isikut enne, kui oli tehtud kindlaks, et huvide konflikti olukord (alluvussuhe) on täiesti kõrvaldatud ehk Jaanus Tehver oli astunud tagasi juhatuse liikmena. Jaanus Tehver oli juba kevadisel üldkoosolekul teatanud, et kavatseb 2014. aasta lõpus juhatusest tagasi astuda. Ühingu seisukohast oli see tagasiastumine kindel tingimus, et võimaldata Tiiu Tehveri tööle asumine.

Analoogia korras võib tuua näite Eesti omavalitsustes tihti esinevast olukorrast, kus otsustajatega (valla- ja linnavalitsuse liikmed) lähedalt seotud isikud osalevad erinevatel omavalitsuse poolt korraldatavatel hangetel (nt lumetõrje, koolisööklasse toidu müük jne). Korrektne käitumine eeldab seda, et huvide konfliktis olev valla- või linnavalitsuse liige avalikustab oma huvide konflikti ning taandab end otsustusprotsessist. Sellistes olukordades ei ole eesmärk seotud isikute osalemise välistamine, vaid parima hinna ja kvaliteediga teenuse saamine sõltumata teenuse osutaja isikust. KVE on järginud oma käitumises sama põhimõtet.

Me ei saa olla nõus Eesti Ekspressi ajakirjaniku küsimuse sõnastusega, nagu oleks endine juhatuse esimees „sokutanud” oma abikaasa ühingusse tööle. Ühing oli uut inimest tagajärjetult otsinud alates augustikuust, kuulates maad teistest ühingutest ja muudelt tuttavatelt. Novembris pakkus ühingu endine esimees lõpuks välja kandidaadi, kelle oskused ja haridustase olid sobilikud. Ühingul on heameel, et saime asjatundliku inimese. Kõikide ühinguga seotud töötajate ja juhatuse liikmete nimed, nagu ka meie rahastusallikad, on avalikult kättesaadaval KVE veebilehel.

KVE töö jaguneb vabatahtlikult töötava juhatuse ning ühingusse palgatud isikute vahel. Samuti on ühingul liikmed. Ühingu juhatus ega liikmed ei saa enda panuse eest rahalist kompensatsiooni, vaid panustavad enda ressurssidega ühingu töösse. Peamiselt seoses Euroopa Komisjoni poolt rahastatud projektiga "Sissevaade lobitöö reeglitesse" alustas KVE 2014. a. augustis eestkostespetsialisti otsinguid.

Soovitavalt eeldati kas juriidilist või kommunikatsioonialast kõrgharidust või väga tugevaid näitajaid isiku eelmistest töösaavutustest. Ühing sai enda poolt pakkuda isikule tööd 8 kuu vältel võimalusega, et täiendavate samalaadsete projektide saamisel oleks töölepingut võimalik pikendada.

Kuna ühing oma 14 tegevusaasta jooksul on korduvalt korraldanud erinevaid avalike konkursse, oleme kahjuks pidanud tõdema, et need eelmainitud tingimusi arvestades ei ole olnud alati tulemuslikud. KVE on spetsiifiliste nõudmistega ühing; sellesse valdkonda on inimesi raske leida.

Oleme personalivaliku küsimustes konsulteerinud rahvusvahelise korruptsioonivastase organisatsiooniga Transparency International, mille esindaja KVE Eestis on. Sealt on öeldud, et konkursside korraldamine sellistel juhtudel ei ole vajalik, iga riik otsustab ise.

Sellest ka tekkis ühingu otsus mitte teha avaliku konkurssi, vaid piirduda sihtotsingutega eesmärgiga leida näiteks ülikoolist või teistest MTÜdest isikuid, kes tunneksid huvi meie pakkumise vastu.

Nagu eelmainitust selgub, on KVE korrektselt tuvastanud, hinnanud ja maandanud tekkinud huvide konflikti olukorra. Antud juhtum on positiivne näide reaalsest juhtumist, kuidas tuleks huvide konflikti tekkimisel käituda.

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatus