Venekeelse elanikkonna korruptsiooniteadlikkuse tõstmine

Projekt on lõppenud

Projekti eesmärgiks on levitada korruptsioonialast teavet venekeelse elanikkonna hulgas, mis on ka osa värskest korruptsioonivastasest strateegiast. Viiakse läbi kaks uuriva ajakirjanduse koolitust venekeelsetele ajakirjanikele. Esimese koolituse "Teooria ja seadus" teemadeks on korruptsioonivastane seadus ja selle rakendamise üldprintsiibid, hea ajakirjandustava ja korruptsiooniteemade kajastamine ning korruptsioonijuhtumi kajastamise juhtumianalüüs vilepuhuja perspektiivist. Teise koolituse "Uuriv ajakirjandus korruptsiooniteemade kajastamisel. Huvide konflikti vältimine ajakirjanike endi seas" teemadeks on huvide konflikt ja ajakirjanikutöö ning töö riiklike andmebaaside ja avalike teabenõuetega.

Koolituste käigus kogutud teadmiste põhjal koostatakse juhendmaterjal uuriva ajakirjanduse edendamiseks venekeelses meedias. Projekti raames hoolitsetakse teema meediakajastuse eest: kirjutatakse arvamusartikleid, viiakse läbi intervjuusid ekspertidega või osaletakse saadetes. Lisaks on plaanis esmakordselt välja anda ka venekeelse uuriva ajakiranduse auhind.

Korruptsioonivaba Eesti kutsub Eesti venekeelse meedia esindajaid koolitusele!

Projekti rahastab Justiitsministeerium.