Sissevaade lobitöö reeglitesse

Projekt on lõppenud

Projekti sihiks on suurendada läbipaistvust ja võimaldada efektiivset lobitegevuste regulatsiooni Euroopa Liidus.

Projekti eesmärk on edendada Eesti ja Euroopa Liidu olulisemate sidusgruppide seas läbipaistvust ja parimaid praktikaid lobitegevusega seotud regulatsioonides, poliitikakujundamisest ning praktikas. Sarnased eesmärgid on seatud lobitegevusega seotud valdkondades, nagu huvide konflikt ning pöördukse efekt.

Projekti esimeses etapis viiakse läbi ulatuslik  esmane uuring lobitegevuste regulatsioonide, praktikate ja riskide riigipõhiste kaardistamise. Uuringu põhjal koostatakse soovitused ja tööriistad nii era-kui avaliku sektori otsuste tegijatele riiklikul ja Euroopa Liidu tasandil. Raport ja soovitused avalikustatakse.

Olemasolevad liidud võtmepositsioonidel asuvate kolmanda sektori osapoolte ja teiste asjassepuutavate seadusandlike valdkondade sidusgruppidega aitavad tõsta avalikkuse toetust peamistele soovitustele ja Euroopa Liidu kodanike kaasamisele. Toetus saavutatakse ümarlaudade ja seminaride korraldamise abil.

2-aastane projekt viiakse läbi perioodil 1. detsember 2013 - 30. november 2015.

Projekti rahastatakse Euroopa Komisjoni kriminaalpreventsiooni ja kuritegevuse vastase võitluse programmi raames.